Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
100 629 € 84 817 € 91 850 € 136 181 € 34 690 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
8 441 € 17 580 € 26 719 € 35 692 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
8 441 € 17 580 € 26 719 € 35 692 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
3 360€ 3 737€ 4 114€ 4 491€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 081€ 13 843€ 22 605€ 31 201€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
92 188 € 67 237 € 65 131 € 100 489 € 34 690 €
015
B.I.
Zásoby
22 437€ 17 410€ 21 935€ 1 519€ 776€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 636 € 5 192 € 28 442 € 9 366 € 2 562 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 867€ 5 089€ 22 085€ 3 927€ 1 894€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
531€ 6 232€ 5 284€ 132€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
238€ 103€ 125€ 155€ 536€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
65 115 € 44 635 € 14 754 € 89 604 € 31 352 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
65 115€ 44 635€ 14 754€ 89 604€ 31 352€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
100 629 € 84 817 € 91 850 € 136 181 € 34 690 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
88 914 € 66 008 € 68 402 € 85 442 € 5 649 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 32€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
60 508€ 62 902€ 79 943€ 616€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
22 906 € -2 394 € -17 041 € 79 794 € 649 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
11 715 € 18 809 € 23 448 € 50 739 € 29 041 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
142€ 160€ 156€ 86€ 10€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 146€ 6 704€ 12 692€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
8 685 € 12 196 € 10 844 € 31 576 € 29 031 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
16€ 172€ 213€ 1 783€ 1 840€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 722€ 1 699€ 1 472€ 1 375€ 1 358€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 080€ 313€ 1 347€ 22 918€ 1 052€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 867€ 10 012€ 7 812€ 5 500€ 24 781€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
721€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 888€ 3 307€ 5 744€ 5 664€