Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 100 086 € 3 702 877 € 3 020 444 € 2 963 612 € 897 147 € 891 142 € 1 078 055 € 53 935 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 646 680 € 2 403 130 € 2 582 640 € 2 453 610 € 502 070 € 320 457 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 036 € 14 940 € 23 844 € 32 748 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 036€ 14 940€ 23 844€ 32 748€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 646 680 € 2 397 094 € 2 567 700 € 2 429 766 € 469 322 € 320 457 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 506 001€ 1 506 001€ 2 005 001€ 2 007 500€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
82 157€ 79 312€ 4 312€ 1 500€ 1 500€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
911 163€ 710 441€ 558 387€ 420 766€ 467 822€ 320 457€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
262 343€ 101 340€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
-114 984€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 452 199 € 1 298 563 € 436 585 € 507 505 € 393 929 € 570 685 € 1 078 055 € 53 935 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
191 833 € 44 340 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
191 833€ 44 340€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
879 655 € 293 831 € 205 313 € 186 453 € 209 579 € 51 419 € 54 529 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
67 912 € 2 984 € 984 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
67 912€ 2 984€ 984€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
185 022€ 120 794€ 202 916€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24 790€ 196€ 22€ 6 663€ 597€ 3 778€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
786 953€ 108 809€ 202 133€ 64 653€ 50 822€ 50 751€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
235 474 € 65 665 € 81 720 € 300 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
235 474€ 65 665€ 81 720€ 300 000€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
145 237 € 894 727 € 149 552 € 321 052 € 184 350 € 519 266 € 723 526 € 53 935 €
072
B.V.1.
Peniaze
31€
073
B.V.2.
Účty v bankách
145 206€ 894 727€ 149 552€ 321 052€ 184 350€ 519 266€ 723 526€ 53 935€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 207 € 1 184 € 1 219 € 2 497 € 1 148 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 207€ 1 184€ 1 219€ 2 497€ 1 148€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 100 086 € 3 702 877 € 3 020 444 € 2 963 612 € 897 147 € 891 142 € 1 078 055 € 53 935 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 435 899 € 1 934 476 € 790 307 € 868 370 € 876 222 € 889 152 € 836 498 € 53 440 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
15 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-42 € -42 € -14 791 € -7 208 € -707 € 19 276 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-42€ -42€ -14 791€ -7 208€ -707€ 19 276€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 129 420 € 740 098 € 810 578 € 811 930 € 804 876 € 771 498 € -1 561 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 129 420€ 740 098€ 811 930€ 811 930€ 804 876€ 771 498€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 352€ -1 561€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 241 521 € 1 129 420 € -70 480 € -1 352 € 7 053 € 33 378 € 783 059 € -1 560 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 663 747 € 1 768 401 € 2 230 137 € 2 095 242 € 20 925 € 1 990 € 241 557 € 495 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
176 € 25 € 21 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
176€ 25€ 21€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 660 786 € 1 767 837 € 2 229 420 € 2 094 487 € 20 565 € 1 136 € 240 819 € 495 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 518 € 912 € 677 € 1 485 € 17 830 € 19 162 € 495 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 518€ 912€ 677€ 1 485€ 17 830€ 19 162€ 495€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
51 447€ 50 193€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
761€ 5 020€ 8 071€ 25 261€ 183€ 152€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 441€ 1 409€ 678€ 705€ 451€ 730€ 606€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 401€ 147€ 146€ 159€ 129€ 105€ 100€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
84 788€ 505€ 265€ 267€ 1 972€ 149€ 220 951€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 553 877€ 1 708 397€ 2 169 390€ 2 066 610€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 785 € 539 € 696 € 755 € 360 € 854 € 738 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 785€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
539€ 696€ 755€ 360€ 854€ 738€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
440 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
440€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé