Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 800€ 32 968€ 29 540€ 33 020€ 59 070€ 57 500€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 725 901 € 1 063 € 42 094 € 30 380 € 33 020 € 59 143 € 1 047 500 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 800€ 32 968€ 29 540€ 33 020€ 59 070€ 57 500€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 715 101€ 1 063€ 9 126€ 840€ 73€ 990 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 006 312 € 49 435 € 53 735 € 47 040 € 35 774 € 18 645 € 44 317 € 1 558 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
6 326€ 6 692€ 3 354€ 5 949€ 2 687€ 3 067€ 2 462€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
27 637€ 18 792€ 27 560€ 20 752€ 19 861€ 11 819€ 20 278€ 1 558€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
49 366 € 10 463 € 8 316 € 7 260 € 5 997 € 3 645 € 1 501 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
37 389€ 8 710€ 6 945€ 5 974€ 5 012€ 2 696€ 1 110€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 049€ 1 289€ 1 351€ 1 286€ 985€ 949€ 391€
19
E.4.
Sociálne náklady
928€ 464€ 20€
20
F.
Dane a poplatky
268€ 250€ 279€ 290€ 1 734€ 114€ 46€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 036€ 8 904€ 8 904€ 8 904€ 2 851€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 036€ 8 904€ 8 904€ 8 904€ 2 851€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 916 679€ 4 334€ 5 322€ 3 885€ 2 644€ 20 030€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
719 589 € -48 372 € -11 641 € -16 660 € -2 754 € 40 498 € 1 003 183 € -1 558 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-23 163 € -25 484 € 2 054 € 2 839 € 10 472 € 44 184 € 34 760 € -1 558 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
998 876 € 2 546 229 € 196 082 € 261 704 € 225 694 € 1 656 € 752 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
764 616€ 2 407 169€ 168 478€ 250 804€ 220 004€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
188 873 € 121 345 € 3 633 € 2 743 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
188 873€ 121 345€ 3 633€ 2 743€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
432 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
432€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
33 179 € 17 715 € 14 028 € 8 157 € 5 690 € 1 656 € 320 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
33 179€ 17 715€ 14 028€ 8 157€ 5 690€ 1 656€ 320€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
12 208€ 9 943€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
390 508 € 1 368 078 € 254 138 € 245 760 € 213 542 € 10 € 5 € 2 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
202 646€ 1 137 486€ 150 638€ 228 228€ 212 473€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
10 000€ 104 984€ 750€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
131 817 € 103 071 € 102 978 € 16 888 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
131 817€ 103 071€ 102 978€ 16 888€
52
O.
Kurzové straty
14€ 7€ 2€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
45 374€ 16 077€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
657€ 6 460€ 515€ 642€ 318€ 10€ 5€ 2€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
608 368 € 1 178 151 € -58 056 € 15 944 € 12 152 € 1 646 € 747 € -2 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 327 957 € 1 129 779 € -69 697 € -716 € 9 398 € 42 144 € 1 003 930 € -1 560 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
86 436 € 359 € 783 € 636 € 2 345 € 8 766 € 220 871 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
86 436€ 359€ 783€ 636€ 2 345€ 8 766€ 220 871€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 241 521 € 1 129 420 € -70 480 € -1 352 € 7 053 € 33 378 € 783 059 € -1 560 €