Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov dôchodcov Šaľa

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
320 726€ 294 797€ 348 713€ 336 343€ 262 090€ 298 701€ 195 320€
02
501
Spotreba materiálu
243 992€ 239 747€ 281 099€ 268 730€ 230 838€ 235 305€ 158 929€
03
502
Spotreba energie
76 735€ 55 050€ 67 613€ 67 613€ 31 252€ 63 396€ 36 390€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
63 534€ 107 285€ 61 589€ 66 943€ 56 556€ 43 833€ 21 785€
07
511
Opravy a udržiavanie
29 953€ 64 016€ 26 031€ 23 341€ 28 239€ 24 394€ 1 667€
08
512
Cestovné
6€ 16€ 240€ 138€ 357€ 23€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10
518
Ostatné služby
33 575€ 43 269€ 35 541€ 43 362€ 28 179€ 19 082€ 20 094€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
777 135€ 657 376€ 659 364€ 604 151€ 538 708€ 488 611€ 268 921€ 1 937€
12
521
Mzdové náklady
567 800€ 473 134€ 480 743€ 437 552€ 400 295€ 348 888€ 197 682€ 1 413€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
196 901€ 171 554€ 167 847€ 160 183€ 132 604€ 123 619€ 66 071€ 494€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 434€ 12 688€ 10 774€ 6 415€ 5 809€ 16 104€ 5 168€ 30€
16
528
Ostatné sociálne náklady
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 816€ 7 199€ 6 940€ 6 084€ 3 696€ 3 282€ 1 106€
18
531
Daň z motorových vozidiel
19
532
Daň z nehnuteľnosti
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 816€ 7 199€ 6 940€ 6 084€ 3 696€ 3 282€ 1 106€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7€ 5€ 203€ 114€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
542
Predaný materiál
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 203€
26
546
Odpis pohľadávky
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7€ 109€
28
549
Manká a škody
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
82 565€ 93 762€ 93 872€ 96 689€ 95 442€ 93 171€ 74 001€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
82 565€ 93 762€ 93 872€ 96 689€ 95 442€ 93 171€ 74 001€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
582€ 550€ 571€ 443€ 433€ 439€ 81€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
42
562
Úroky
1€
43
563
Kurzové straty
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
46
567
Náklady na derivátové operácie
47
568
Ostatné finančné náklady
582€ 550€ 571€ 443€ 433€ 439€ 80€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
50
572
Škody
51
574
Tvorba rezerv
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
53
579
Tvorba opravných položiek
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
355 660€ 363 766€ 374 590€ 361 883€ 282 215€ 287 082€ 128 593€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61
587
Náklady na ostatné transfery
62
588
Náklady z odvodu príjmov
355 660€ 363 766€ 374 590€ 361 883€ 282 215€ 287 082€ 128 593€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 607 025€ 1 524 740€ 1 545 638€ 1 472 534€ 1 239 138€ 1 215 322€ 689 920€ 1 937€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
532 973€ 508 286€ 550 217€ 546 612€ 472 028€ 461 764€ 228 609€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
67
602
Tržby z predaja služieb
532 973€ 508 286€ 550 217€ 546 612€ 472 028€ 461 764€ 228 609€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
71
612
Zmena stavu polotovarov
72
613
Zmena stavu výrobkov
73
614
Zmena stavu zvierat
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
81
632
Daňové výnosy samosprávy
82
633
Výnosy z poplatkov
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85
642
Tržby z predaja materiálu
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
15€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
102
662
Úroky
15€
103
663
Kurzové zisky
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
107
667
Výnosy z derivátových operácií
108
668
Ostatné finančné výnosy
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
110
672
Náhrady škôd
111
674
Zúčtovanie rezerv
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 064 749€ 1 009 552€ 989 059€ 920 489€ 760 741€ 750 618€ 459 780€ 1 937€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
440 660€ 434 966€ 439 932€ 435 000€ 331 215€ 350 247€ 95 180€ 1 937€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
82 565€ 93 475€ 92 147€ 94 964€ 96 711€ 91 733€ 74 001€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
538 523€ 480 840€ 455 256€ 388 800€ 331 090€ 307 200€ 288 000€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 2 600€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
270€ 1 725€ 1 725€ 1 725€ 1 438€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 597 725€ 1 517 837€ 1 539 276€ 1 467 101€ 1 232 769€ 1 212 383€ 688 404€ 1 937€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-9 301€ -6 903€ -6 362€ -5 433€ -6 369€ -2 939€ -1 516€
136
591
Splatná daň z príjmov
5€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-9 301€ -6 903€ -6 362€ -5 433€ -6 369€ -2 939€ -1 522€