Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ProFound Bratislava, s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
91 780 659€ 14 921 466€ 4 801 229€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
91 793 747 € 14 922 417 € 4 802 028 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
91 680 601€ 14 880 756€ 4 801 229€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
100 058€ 40 710€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 088€ 951€ 799€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
91 668 130 € 14 892 911 € 4 764 584 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
77 373 761€ 8 619 595€ 4 108 424€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
43 835€ 28 880€ 3 303€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
13 940 304€ 6 016 992€ 606 925€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
224 964 € 200 767 € 44 622 €
16
E.1.
Mzdové náklady
162 449€ 145 028€ 32 868€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
57 601€ 51 598€ 11 568€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 914€ 4 141€ 186€
20
F.
Dane a poplatky
21 865€ 1 774€ 167€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 172€ 11 097€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 172€ 11 097€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
49 229€ 13 806€ 1 143€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
125 617 € 29 506 € 37 444 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
422 759 € 255 999 € 82 577 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 554 € 426 € 3 250 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
965 € 193 € 9 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
965€ 193€ 9€
42
XII.
Kurzové zisky
427€ 233€ 3 241€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
162€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
55 857 € 20 070 € 8 952 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
39 265 € 5 265 € 4 315 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
39 265€ 5 265€ 4 315€
52
O.
Kurzové straty
12 135€ 11 943€ 4 117€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 457€ 2 862€ 520€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-54 303 € -19 644 € -5 702 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
71 314 € 9 862 € 31 742 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-5 905 € 26 515 € 5 669 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 279€ 26 515€ 5 669€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-23 184€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
77 219 € -16 653 € 26 073 €