Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Verejnoprospešné služby Stupava

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
459 493€ 480 577€ 546 284€ 552 739€ 291 415€ 309 772€ 210 381€ 132 296€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
338 374€ 402 851€ 445 838€ 455 552€ 203 342€ 210 028€ 145 937€ 132 296€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
4 063€ 5 085€ 6 109€ 7 134€ 8 196€ 3 269€ 2 122€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 133€ 267€ 401€ 573€ 499€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
4 063€ 4 953€ 5 843€ 6 733€ 7 623€ 2 770€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 122€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
334 311€ 397 766€ 439 729€ 448 419€ 195 146€ 206 758€ 143 816€ 132 296€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
38 145€ 38 145€ 38 145€ 38 145€ 38 145€ 38 145€ 38 145€ 38 145€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
66 489€ 69 208€ 71 926€ 74 645€ 79 212€ 81 930€ 74 704€ 77 226€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
11 997€ 10 276€ 8 474€ 0€ 8 372€ 8 372€ 0€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
196 624€ 251 200€ 290 666€ 130 327€ 67 030€ 74 586€ 8 089€ 16 924€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
21 055€ 28 936€ 30 517€ 15 805€ 2 387€ 3 724€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€ 189 497€ 0€ 0€ 22 878€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
121 119€ 77 725€ 100 445€ 97 187€ 88 073€ 99 745€ 64 444€ 0€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
33 483€ 22 372€ 7 642€ 12 063€ 6 129€ 4 080€ 3 674€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
33 483€ 22 372€ 7 642€ 12 063€ 6 129€ 4 080€ 3 674€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
73 465€ 36 706€ 63 181€ 78 259€ 38 422€ 92 924€ 56 239€ 0€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
71 475€ 36 113€ 63 173€ 76 672€ 38 352€ 90 934€ 56 239€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 176€ 0€ 8€ 63€ 70€ 1 990€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
148€ 148€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
658€ 444€ 0€ 1 524€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
14 164€ 18 648€ 29 622€ 6 865€ 43 523€ 2 741€ 4 531€ 0€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 12€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
14 164€ 18 648€ 29 610€ 6 861€ 43 523€ 2 630€ 4 531€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
459 493€ 480 577€ 546 284€ 552 739€ 291 415€ 309 772€ 210 381€ 132 296€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
29 078€ -25 495€ 30 598€ 18 668€ -22 462€ -41 327€ 17 865€ -56 128€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
29 078€ -25 495€ 30 598€ 18 668€ -22 462€ -41 327€ 17 865€ -56 128€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-23 925€ 30 598€ 18 668€ -22 462€ -41 327€ -7 135€ -56 128€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
53 003€ -56 093€ 11 930€ 41 130€ 18 864€ -34 192€ 73 993€ -56 128€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
430 415€ 506 071€ 515 685€ 534 071€ 313 877€ 351 099€ 192 516€ 188 423€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 934€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 934€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
226 560€ 261 968€ 281 181€ 259 118€ 205 822€ 185 974€ 120 938€ 132 296€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
226 560€ 261 968€ 281 181€ 259 118€ 205 822€ 185 974€ 120 938€ 132 296€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
47 444€ 78 948€ 115 303€ 1 687€ 382€ 904€ 189€ 25€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
13 352€ 4 584€ 1 470€ 1 687€ 382€ 904€ 189€ 25€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
34 092€ 74 365€ 113 833€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
156 411€ 165 155€ 119 202€ 273 266€ 107 672€ 164 220€ 71 389€ 43 168€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
39 425€ 32 417€ 10 862€ 214 419€ 33 680€ 42 898€ 10 801€ 2 419€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 108€ 22 089€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
41 112€ 40 307€ 39 519€ 2 464€ 6 657€ 9 863€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
15 871€ 14 895€ 8 475€ 5 068€ 19 917€ 18 693€ 24 520€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
23 250€ 24 093€ 26 705€ 15 790€ 16 152€ 23 108€ 13 933€ 1 330€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
26 394€ 44 234€ 28 207€ 24 887€ 24 946€ 55 576€ 15 061€ 14 472€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 285€ 1 395€ 946€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
8 852€ 9 209€ 4 834€ 9 244€ 4 409€ 14 081€ 5 967€ 2 859€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 315€ 0€ 964€ 0€ 0€ 0€