Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
215 527€ 18 271€ 39 709€ 25 265€ 33 432€ 10 073€ 5 179€
02
502
Spotreba energie
3 644€ 1 193€ 1 820€ 1 715€ 636€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
7 133€ 0€ 38€ 0€ 317€
05
512
Cestovné
166 240€ 13 561€ 48 806€ 65 781€ 41 871€ 22 525€ 10 681€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 74€ 492€ 910€ 2 736€ 1 806€
07
518
Ostatné služby
1 277 679€ 448 851€ 362 706€ 446 993€ 428 097€ 325 453€ 147 893€
08
521
Mzdové náklady
1 147 565€ 529 169€ 518 265€ 520 000€ 442 549€ 236 709€ 79 650€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
391 254€ 181 455€ 180 142€ 179 783€ 153 070€ 78 289€ 27 678€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
44 123€ 19 492€ 19 067€ 18 730€ 15 362€ 10 216€ 3 689€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 927€ 473€ 772€ 1 264€ 567€ 317€ 434€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 6€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 32€ 5€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
14 999€ 2 421€ 4 165€ 1 121€ 4 373€ 5 402€ 667€
21
546
Dary
798 542€
22
547
Osobitné náklady
4 135 623€ 288 771€ 175 257€ 48 335€ 46 169€ 13 001€ 16 242€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
22 710€ 6 029€ 6 740€ 3 588€ 6 941€ 1 767€ 733€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 583€ 10 294€ 2 728€ 0€ 1€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
756 331€ 659 766€ 533 150€ 491 402€ 370 418€ 261 820€ 55 085€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
34€ 0€ 355€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
35 379€ 19 442€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
3 541€ 70€ 1 056€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
9 036 835€ 2 199 259€ 1 894 495€ 1 804 826€ 1 544 751€ 968 314€ 349 738€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 2 317€ 5 155€ 2 787€ 1 110€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 330€ 202€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 1€
54
645
Kurzové zisky
17 677€ 3 286€ 1 661€ 4 052€ 3 087€ 673€ 594€
55
646
Prijaté dary
970 252€ 2 938€ 0€ 580€
56
647
Osobitné výnosy
7 931€ 19 563€ 11 318€ 7 477€ 6 975€ 8 415€ 10 999€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 245€ 882€ 63€ 3 022€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
3 179 193€ 337 224€ 284 380€ 323 909€ 645 033€ 328 234€ 187 266€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
3 242 247€ 346 148€ 237 441€ 137 695€ 89 223€ 21 300€ 631€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
35 380€ 19 442€ 0€ 20 354€ 10 071€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
3 541€ 70€ 1 056€ 84€ 128€ 91€ 25€
73
691
Dotácie
1 579 899€ 1 477 609€ 1 358 454€ 1 310 773€ 766 094€ 609 824€ 152 680€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
9 037 449€ 2 206 481€ 1 896 629€ 1 809 744€ 1 524 280€ 969 708€ 355 798€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
614€ 7 223€ 2 134€ 4 918€ -20 471€ 1 395€ 6 060€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
614€ 7 223€ 2 134€ 4 918€ -20 471€ 1 395€ 6 060€