Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hunan Trade, a. s.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
5 196 487 € 284 186 € 457 621 € 26 461 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
81 368 € 13 013 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
81 368 € 13 013 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
81 368€ 13 013€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
5 115 119 € 271 173 € 457 621 € 26 461 €
015
B.I.
Zásoby
75 532€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 958 237 € 247 310 € 358 170 € 11 791 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
4 144 822€ 247 310€ 16 461€ 11 791€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
813 415€ 341 709€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
156 882 € 23 863 € 23 919 € 14 670 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
156 882€ 23 863€ 23 919€ 14 670€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
5 196 487 € 284 186 € 457 621 € 26 461 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
363 210 € 50 228 € 33 425 € 26 140 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 500€ 2 500€ 1 140€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
22 728€ 5 926€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
312 982 € 16 802 € 7 285 € 1 140 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
4 833 277 € 233 958 € 424 196 € 321 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
34 369€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
4 798 908 € 233 958 € 424 196 € 321 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 701 994€ 228 751€ 304 801€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 874€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
84 060€ 5 207€ 2 565€ 321€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
8 980€ 116 830€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci