Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hunan Trade, a. s.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 450 924€ 1 323 466€ 249 567€ 12 144€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 204 824€ 1 294 052€ 306 691€ 6 668€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
246 100 € 29 414 € -57 124 € 5 476 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 385 425 € 664 095 € 242 561 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 385 425€ 664 095€ 242 561€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 227 628 € 671 534 € 175 020 € 3 886 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 851€ 105 066€ 5 152€
10
B.2
Služby
5 223 777€ 566 468€ 169 868€ 3 886€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
403 897 € 21 975 € 10 417 € 1 590 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
19 731 €
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 485€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
25 750€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 019€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 792€ 553€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
396 658 € 21 975 € 9 864 € 1 590 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
2 046€ 3€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
24€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 195€ 391€ 266€ 105€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-3 241 € -391 € -269 € -129 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
393 417 € 21 584 € 9 595 € 1 461 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
80 435 € 4 782 € 2 310 € 321 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
80 435€ 4 782€ 2 310€ 321€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
312 982 € 16 802 € 7 285 € 1 140 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
393 417 € 21 584 € 9 595 € 1 461 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
312 982 € 16 802 € 7 285 € 1 140 €