Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
01.12.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 316 009 € 3 783 379 € 3 031 806 € 4 848 405 € 3 027 647 € 27 600 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 866 802 € 1 687 764 € 1 734 356 € 1 529 679 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
612 248 € 452 698 € 396 601 € 104 912 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
463 765€ 400 020€ 394 592€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
148 483€ 52 678€ 2 009€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 254 554 € 1 235 066 € 1 337 755 € 1 424 767 €
012
A.II.1
Pozemky
122 807€
013
A.II.2
Stavby
48 888€ 66 126€ 94 467€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
934 694€ 874 404€ 980 482€ 1 301 960€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
270 972€ 294 536€ 262 806€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 962 540 € 1 860 505 € 1 073 011 € 3 318 726 € 3 027 647 € 27 600 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
19 855 € 28 735 €
036
B.I.5
Tovar
19 855€ 28 735€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
636 187 € 859 926 € 650 099 € 369 053 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
636 187€ 859 926€ 650 099€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
750 466 € 702 859 € 192 098 € 2 472 094 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
744 628€ 696 125€ 183 427€ 2 345 634€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 912€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 838€ 6 734€ 5 759€ 126 460€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
556 032 € 268 985 € 230 814 € 477 579 € 3 027 647 € 27 600 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 636€ 4 354€ 1 916€ 477 579€ 3 027 647€ 27 600€
057
B.IV.2
Účty v bankách
553 396€ 264 631€ 228 898€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
486 667 € 235 110 € 224 439 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31 489€ 32 361€ 25 962€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
455 178€ 202 749€ 198 477€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 316 009 € 3 783 379 € 3 031 806 € 4 848 405 € 3 027 647 € 27 600 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 051 013 € 398 283 € 1 593 171 € -36 479 € 3 027 547 € 27 500 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
6 900 000 € 6 900 000 € 6 900 000 € 3 002 500 € 3 002 500 € 2 500 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
6 900 000€ 6 900 000€ 6 900 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 505 € 2 505 € 2 505 € 5 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 505€ 2 505€ 2 505€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 529 222 € -5 334 334 € -3 063 984 € 42 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
43€ 43€ 42€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 529 265€ -5 334 377€ -3 064 026€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
652 730 € -1 194 888 € -2 270 350 € -3 064 026 € 47 € 0 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 264 996 € 3 385 096 € 1 438 635 € 4 884 884 € 100 € 100 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
622 463 € 1 248 736 € 501 119 € 90 415 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
24 768€ 36 507€ 25 935€ 90 415€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
597 695€ 1 212 229€ 475 184€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 011 643 € 1 009 493 € 507 433 € 2 906 143 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 000 000€ 1 000 000€ 500 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 643€ 9 493€ 7 433€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 629 240 € 1 125 693 € 428 830 € 1 886 375 € 100 € 100 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 435 861€ 934 598€ 271 478€ 1 520 571€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 364€ 7 928€ 2 947€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
7 929€ 100€ 100€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
88 031€ 83 067€ 77 317€ 217 835€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
57 347€ 57 666€ 53 465€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
44 637€ 42 372€ 23 561€ 140 040€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
62€ 62€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 650€ 1 174€ 1 253€ 1 951€