Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
301 301 967 € 240 323 120 € 244 981 497 € 285 859 676 € 310 705 293 € 27 495 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
295 384 406 € 229 979 863 € 234 371 528 € 260 196 938 € 259 211 383 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
77 632 € 95 056 € 117 340 € 139 624 € 88 665 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
2 357€ 2 357€ 2 357€ 2 357€ 2 357€ 0€
013
A.II.2
Stavby
44 850€ 50 489€ 56 128€ 61 767€ 69 340€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 878€ 28 169€ 44 814€ 61 459€ 2 927€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
12 547€ 14 041€ 14 041€ 14 041€ 14 041€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
295 306 774 € 229 884 807 € 234 254 188 € 260 057 314 € 259 122 718 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
207 803 288€ 164 341 257€ 169 338 662€ 195 284 226€ 193 346 336€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
87 503 486€ 65 543 549€ 64 915 525€ 64 756 706€ 63 772 354€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 16 382€ 16 270€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 1 987 759€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 899 506 € 10 339 940 € 10 602 073 € 25 653 765 € 51 487 306 € 27 495 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 € 412 € 0 € 736 € 0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 412€ 0€ 736€ 0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 0 € 498 345 € 498 345 € 6 998 345 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 498 345€ 498 345€ 6 998 345€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
265 504 € 7 934 € 6 762 € 4 844 € 18 774 € 0 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 574€ 5 748€ 5 082€ 4 543€ 18 036€ 0€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
250 464€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 466€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
65€ 0€ 738€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 2 120€ 1 680€ 301€ 0€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
5 634 002 € 10 331 595 € 10 096 966 € 25 149 840 € 44 470 188 € 27 495 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 402€ 2 779€ 4 022€ 3 903€ 973€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 428 867€ 3 464 148€ 4 169 497€ 12 370 508€ 32 058 582€ 27 495€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
4 202 733€ 6 864 667€ 5 923 447€ 12 775 429€ 12 410 632€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
18 055 € 3 317 € 7 897 € 8 973 € 6 605 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 346€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 709€ 3 317€ 7 897€ 8 973€ 6 605€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
301 301 967 € 240 323 120 € 244 981 497 € 285 859 676 € 310 705 293 € 27 495 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
293 115 808 € 217 493 198 € 192 192 452 € 214 241 412 € 133 385 278 € 22 815 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
20 025 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 025 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
352 080 581 € 310 986 710 € 305 734 629 € 334 344 344 € 334 093 559 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
416 750 817€ 416 750 817€ 416 750 717€ 416 682 304€ 416 682 304€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-64 672 736€ -105 766 607€ -111 018 588€ -82 340 460€ -82 591 245€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 0 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 0€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-78 391 537 € -83 672 729 € -120 171 526 € -199 211 081 € -181 275 300 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 129 474€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-93 521 012€ -83 672 729€ -120 171 526€ -199 211 081€ -181 275 300€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-600 735 € -9 848 283 € 6 601 850 € 79 083 149 € -19 457 980 € -4 685 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 186 158 € 22 829 922 € 52 789 045 € 71 618 264 € 177 320 015 € 4 680 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
400 431 € 435 850 € 30 338 611 € 48 245 757 € 154 436 119 € 4 680 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
32 104€ 47 963€ 47 022€ 33 242€ 51 954€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
351 281€ 360 077€ 30 250 634€ 48 186 535€ 154 350 965€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
17 046€ 27 810€ 40 955€ 25 980€ 33 200€ 4 680€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
6 998 681 € 6 999 136 € 6 999 849 € 6 999 734 € 6 999 367 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
336€ 791€ 1 504€ 1 389€ 1 022€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 998 345€ 6 998 345€ 6 998 345€ 6 998 345€ 6 998 345€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
703 095 € 181 061 € 236 514 € 1 156 781 € 661 313 € 0 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
592 273€ 85 583€ 66 700€ 950 535€ 310 127€ 0€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
52 790€ 34 831€ 31 811€ 14 874€ 23 913€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 946€ 34 622€ 30 556€ 25 783€ 37 137€ 0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
12 853€ 9 659€ 23 623€ 10 561€ 16 921€ 0€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 233€ 16 366€ 83 824€ 155 028€ 273 215€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
83 951€ 15 213 876€ 15 214 071€ 15 223 216€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 € 15 215 992 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 15 215 992€ 0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€