Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
20 156 € 21 738 € 31 184 € 30 074 € 22 985 € 0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
20 156€ 21 738€ 31 184€ 30 074€ 22 985€ 0€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 134 086 € 1 652 734 € 3 455 406 € 27 470 682 € 6 523 861 € 4 680 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
39 524€ 33 392€ 36 281€ 35 606€ 45 480€ 0€
10
B.2
Služby
1 094 562€ 1 619 342€ 3 419 125€ 27 435 076€ 6 478 380€ 4 680€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-1 113 930 € -1 630 995 € -3 424 222 € -27 440 608 € -6 500 876 € -4 680 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 072 709 € 925 436 € 757 319 € 815 656 € 897 467 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
705 995€ 639 860€ 510 648€ 476 295€ 573 283€ 0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
27 232€ 26 609€ 15 130€ 25 084€ 9 600€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
248 919€ 237 737€ 193 868€ 199 712€ 218 378€ 0€
16
C.4
Sociálne náklady
90 562€ 21 229€ 37 673€ 114 565€ 96 205€ 0€
17
D
Dane a poplatky
30 528€ 27 273€ 106 784€ 23 132€ 13 023€ 0€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 729€ 22 284€ 22 284€ 10 442€ 67 002€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 4 080€ 0€ 7 900€ 0€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 494€ 0€ 0€ 1 908€ 0€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 787€ 874 231€ 196 331€ 484 636€ 273 028€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 562€ 963 368€ 280 398€ 737 230€ 1 246 125€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-2 583€ 113 438€ -14 380 003€ -106 056 421€ 9 712 825€ 0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-2 227 033 € -2 626 209 € 10 153 461 € 78 025 169 € -16 218 095 € -4 680 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 500 065€ 490 112€ 731 423€ 428 299€ 36 035€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
822 636€ 273 775€ 458 346€ 679 839€ 66 897€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
991 958 € 1 190 507 € 734 081 € 1 391 665 € 588 747 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
991 958€ 1 190 507€ 734 081€ 1 391 665€ 588 747€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
31 996€ 335 570€ 45 011€ 45 852€ 128 767€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
464€ 0€ 0€ 1 759€ 0€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
O
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 17€ 24€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
278€ 0€ 61 933€ 446 282€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
75 827€ 8 964 487€ 4 665 713€ 571 382€ 3 925 059€ 5€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
1 626 297 € -7 222 074 € -3 551 611 € 1 060 860 € -3 236 672 € -5 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-600 735 € -9 848 283 € 6 601 850 € 79 086 029 € -19 454 766 € -4 685 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 0 € 0 € 2 880 € 3 214 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 0€ 0€ 2 880€ 3 214€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-600 735 € -9 848 283 € 6 601 850 € 79 083 149 € -19 457 980 € -4 685 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-600 735 € -9 848 283 € 6 601 850 € 79 086 029 € -19 454 766 € -4 685 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-600 735 € -9 848 283 € 6 601 850 € 79 083 149 € -19 457 980 € -4 685 €