Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
646 311 € 737 356 € 521 307 € 449 240 € 342 220 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
538 595 € 523 876 € 411 603 € 405 005 € 324 532 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 33 444€ 66 900€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
538 595 € 523 876 € 378 159 € 338 105 € 324 532 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
523 876€ 378 159€ 338 105€ 324 532€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
538 595€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
107 716 € 213 480 € 109 704 € 44 235 € 17 688 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
104 066 € 202 777 € 103 284 € 3 € 388 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
25 580€ 10 780€ 3€ 3€ 3€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
11 048€ 9 006€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
67 438€ 182 991€ 103 281€ 385€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 650 € 10 703 € 6 420 € 44 232 € 17 300 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 650€ 10 703€ 6 420€ 44 232€ 17 300€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
646 311 € 737 356 € 521 307 € 449 240 € 342 220 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
170 268 € 252 193 € 28 320 € -2 672 € -1 214 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-5 000€ -5 000€ -5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
242 950€ 242 950€ 85 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
4 242€ -56 680€ -2 672€ -1 214€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-81 924 € 60 923 € -54 008 € -1 458 € -1 214 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
476 043 € 485 163 € 492 987 € 451 912 € 343 434 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
6 476€ 6 383€ 5 803€ 5 432€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
430 272 € 439 207 € 449 828 € 405 680 € 323 452 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
372 163€ 284 269€ 449 828€ 404 040€ 323 452€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
14 072€ 18 451€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
22 329€ 21 474€ 656€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
21 708€ 115 013€ 984€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
278€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1€ 12€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
39 295€ 39 295€ 37 355€ 40 800€ 19 970€