Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Work Service SK, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 592 386€ 4 999 715€ 8 214 061€ 9 712 255€ 4 140 525€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 592 390 € 4 999 903 € 8 231 625 € 9 712 810 € 4 140 876 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 592 386€ 4 999 715€ 8 214 062€ 9 712 255€ 4 140 526€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4€ 188€ 17 563€ 555€ 350€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 561 526 € 4 986 319 € 8 138 580 € 9 700 643 € 4 082 009 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 155€ 1 432€ 1 925€ 1 722€ 1 852€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
159 151€ 202 079€ 485 624€ 690 254€ 201 343€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 365 134 € 4 707 793 € 7 601 295 € 8 995 923 € 3 875 847 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 397 391€ 3 306 818€ 5 379 934€ 6 340 578€ 2 695 951€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
854 413€ 1 190 580€ 1 926 411€ 2 187 050€ 1 010 404€
19
E.4.
Sociálne náklady
113 330€ 210 395€ 294 950€ 468 295€ 169 492€
20
F.
Dane a poplatky
4 881€ 5 981€ 2 390€ 3 386€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
200€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
200€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-240€ 918€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
31 445€ 69 034€ 46 228€ 9 358€ 2 967€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
30 864 € 13 584 € 93 045 € 12 167 € 58 867 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 432 080 € 4 796 204 € 7 726 513 € 9 020 279 € 3 937 331 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
48 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
48€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 853 € 24 532 € 43 917 € 6 669 € 6 666 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 853€ 24 532€ 43 917€ 6 669€ 6 666€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-14 805 € -24 532 € -43 917 € -6 669 € -6 666 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
16 059 € -10 948 € 49 128 € 5 498 € 52 201 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
13 014 € 17 595 € 58 568 € 77 787 € 40 005 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
13 014€ 17 595€ 58 568€ 77 787€ 40 005€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 045 € -28 543 € -9 440 € -72 289 € 12 196 €