Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
59 421€ 35 082€ 45 224€ 27 197€ 22 475€ 55 831€ 11 541€ 0€
02
502
Spotreba energie
579€ 579€ 579€ 579€ 531€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
458€ 166€ 198€ 206€ 215€
05
512
Cestovné
0€ 49€ 124€ 3 826€ 4 791€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
35€ 0€ 67€ 157€ 0€
07
518
Ostatné služby
135 060€ 119 457€ 88 440€ 93 631€ 74 704€ 53 585€ 29 286€ 39€
08
521
Mzdové náklady
65 460€ 55 284€ 52 641€ 32 878€ 23 969€ 24 015€ 16 865€ 0€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
22 625€ 18 523€ 16 518€ 10 475€ 8 000€ 7 258€ 5 322€ 0€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 831€ 1 233€ 996€ 574€ 313€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
143€ 102€ 190€ 65€ 91€ 42€ 66€ 103€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
493€ 1 874€
17
542
Ostatné pokuty a penále
36€ 30€ 0€ 105€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
6€ 2€ 0€ 5€ 23€ 22€
21
546
Dary
600€ 27 535€ 34 711€ 667 641€ 66 870€ 402 572€
22
547
Osobitné náklady
0€ 54€ 40€
23
548
Manká a škody
0€ 4€ 109€
24
549
Iné ostatné náklady
9 075€ 594€ 510€ 487€ 475€ 317€ 46€ 0€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
4 214€ 968€ 518€ 2 992€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
600€ 600€ 600€ 600€ 1 296€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
5 000€ 0€ 1 600€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
9 552€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
310 481€ 263 895€ 243 450€ 834 963€ 202 332€ 549 135€ 68 074€ 142€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
14 400€ 0€ 10 700€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 10€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 2€ 0€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
2 512€ 3 317€ 1 440€ 0€ 19 988€ 0€ 6 852€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
22 037€ 16 839€ 10 600€ 7 004€ 0€ 610€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
126€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
84€ 978€ 533€ 1 043€ 6 830€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
101 463€ 47 706€ 123 120€ 318 407€ 81 522€ 335 122€ 365 652€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
537 931€ 132 014€ 137 418€ 210 955€ 97 553€ 34 031€ 32 141€ 180€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
145 549€ 157 151€ 132 395€ 118 975€ 64 719€ 62 401€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
9 552€ 4 214€ 968€ 518€ 2 992€
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
797 218€ 381 815€ 412 722€ 671 197€ 260 621€ 451 542€ 398 405€ 7 032€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
486 737€ 117 921€ 169 272€ -163 766€ 58 289€ -97 593€ 330 331€ 6 890€
76
591
Daň z príjmov
445€ 117€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
486 292€ 117 803€ 169 272€ -163 766€ 58 289€ -97 593€ 330 331€ 6 890€