Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
285 049€ 353 612€ 276 640€ 231 359€ 191 096€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
299 083 € 353 621 € 276 769 € 231 515 € 191 097 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
274 746€ 348 002€ 276 097€ 231 209€ 190 558€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 303€ 5 610€ 543€ 150€ 538€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 201€ 9€ 129€ 156€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
325 181 € 336 324 € 254 691 € 232 319 € 190 196 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
174 285€ 223 282€ 167 489€ 147 981€ 117 281€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 429€ 26 246€ 10 784€ 9 416€ 10 218€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
71 317€ 62 959€ 54 238€ 51 748€ 41 992€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
32 953 € 17 741 € 17 817 € 18 460 € 16 987 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 099€ 12 405€ 12 623€ 13 360€ 12 281€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 565€ 4 240€ 4 015€ 4 347€ 4 140€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 289€ 1 096€ 1 179€ 753€ 566€
20
F.
Dane a poplatky
1 432€ 624€ 365€ 352€ 323€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 525€ 3 896€ 2 755€ 2 755€ 2 526€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 525€ 3 896€ 2 755€ 2 755€ 2 526€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
226€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 014€ 1 576€ 1 243€ 1 607€ 869€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-26 098 € 17 297 € 22 078 € -804 € 901 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
10 018 € 41 125 € 44 129 € 22 214 € 21 605 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
146 € 1 € 2 € 5 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
146€ 1€ 2€ 5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 787 € 4 117 € 1 874 € 1 362 € 512 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 003 € 2 533 € 1 216 € 668 € 111 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 003€ 2 533€ 1 216€ 668€ 111€
52
O.
Kurzové straty
233€ 34€ 12€ 33€ 22€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 551€ 1 550€ 646€ 661€ 379€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 641 € -4 116 € -1 874 € -1 360 € -507 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-30 739 € 13 181 € 20 204 € -2 164 € 394 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 994 € 4 112 € 960 € 268 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 994€ 4 112€ 960€ 268€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-30 739 € 10 187 € 16 092 € -3 124 € 126 €