Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
231 290 000 € 265 237 000 € 279 560 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
133 701 000 € 167 334 000 € 124 919 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 001 000 € 13 049 000 € 25 191 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 603 000€ 12 365 000€ 24 423 000€
005
A.I.2
Software
398 000€ 684 000€ 768 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
73 042 000 € 84 219 000 € 99 728 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
27 798 000€ 35 347 000€ 39 024 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 486 000€ 46 148 000€ 55 218 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 2 640 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 758 000€ 2 724 000€ 2 715 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 131 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
58 658 000 € 70 066 000 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
58 658 000€ 70 066 000€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
86 520 000 € 88 085 000 € 147 850 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
24 828 000 € 24 354 000 € 26 175 000 €
035
B.I.1
Materiál
18 197 000€ 17 859 000€ 18 722 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 680 000€ 1 853 000€ 1 891 000€
037
B.I.3
Výrobky
2 981 000€ 2 681 000€ 3 439 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 970 000€ 1 961 000€ 2 123 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
10 119 000 € 8 379 000 € 10 524 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
239 000€ 67 000€ 47 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
9 880 000€ 8 312 000€ 10 477 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
50 521 000 € 55 044 000 € 110 663 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
50 501 000 € 54 547 000 € 110 663 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 000€ 497 000€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 052 000 € 308 000 € 488 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 052 000€ 308 000€ 488 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 069 000 € 9 818 000 € 6 791 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 069 000€ 9 818 000€ 6 791 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
231 290 000 € 265 237 000 € 279 560 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
31 636 000 € 34 260 000 € 19 638 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
70 501 000 € 70 501 000 € 50 501 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
70 501 000€ 70 501 000€ 50 501 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-38 870 000 € -36 246 000 € -30 868 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-38 870 000€ -36 246 000€ -30 868 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
198 023 000 € 228 279 000 € 259 875 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
21 945 000 € 28 163 000 € 33 745 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
21 945 000€ 28 163 000€ 33 745 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
737 000 € 1 415 000 € 1 229 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
737 000€ 1 415 000€ 1 229 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
174 586 000 € 197 828 000 € 224 674 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
151 711 000 € 169 317 000 € 188 563 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
151 711 000€ 169 317 000€ 188 563 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 1 829 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 508 000€ 5 049 000€ 5 711 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 688 000€ 3 110 000€ 2 958 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 922 000€ 12 429 000€ 17 223 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 757 000€ 7 923 000€ 8 390 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
755 000 € 873 000 € 227 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
755 000€ 873 000€ 227 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 631 000 € 2 698 000 € 47 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 47 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
559 000€ 1 666 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 072 000€ 1 032 000€