Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
867 019 000 € 880 287 000 € 838 531 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
96 000€ 114 000€ 78 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
852 863 000€ 866 891 000€ 818 590 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 998 000€ 8 749 000€ 15 995 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 492 000€ -101 000€ -595 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
676 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 894 000€ 4 634 000€ 4 463 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
867 840 000 € 879 966 000 € 858 924 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
679 779 000€ 679 529 000€ 660 195 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
80 633 000€ 79 599 000€ 75 772 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
73 149 000 € 82 495 000 € 84 484 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
53 716 000€ 59 742 000€ 63 166 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
15 635 000€ 16 671 000€ 17 217 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 798 000€ 6 082 000€ 4 101 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 357 000€ 33 541 000€ 33 122 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 357 000€ 33 541 000€ 33 122 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
753 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
43 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 126 000€ 4 802 000€ 5 351 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-821 000 € 321 000 € -20 393 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
104 037 000 € 116 525 000 € 98 101 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
198 000 € 17 000 € 47 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
144 000 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
54 000€ 17 000€ 46 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 767 000 € 3 628 000 € 4 323 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 083 000 € 1 895 000 € 2 911 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
274 000€ 237 000€ 436 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 410 000€ 1 496 000€ 976 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 569 000 € -3 611 000 € -4 276 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-4 390 000 € -3 290 000 € -24 669 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 609 000 € 2 149 000 € -1 695 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 609 000€ 2 149 000€ -1 695 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 781 000 € -5 439 000 € -22 974 000 €