Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
119 656 € 319 537 € 315 435 € 140 145 € 53 367 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
17 261 € 19 446 € 23 712 € 1 742 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
17 261 € 19 446 € 23 712 € 1 742 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 261€ 19 446€ 23 712€ 1 742€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
102 395 € 300 091 € 291 723 € 138 403 € 53 367 €
015
B.I.
Zásoby
200 144€ 230 925€ 95 226€ 49 700€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
101 843 € 99 465 € 59 849 € 17 413 € 700 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
101 357€ 99 109€ 59 433€ 17 573€ 700€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
486€ 356€ 416€ -160€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
552 € 482 € 949 € 25 764 € 2 967 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
552€ 482€ 949€ 25 764€ 2 967€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
119 656 € 319 537 € 315 435 € 140 145 € 53 367 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-142 580 € 72 314 € 116 353 € 22 648 € 33 335 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
158 605€ 158 605€ 158 605€ 84 605€ 27 405€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-91 292€ -51 903€ -66 957€ 929€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-214 893 € -39 388 € 19 705 € -67 886 € 930 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
262 236 € 247 223 € 199 082 € 117 497 € 20 032 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
132€ 114€ 87€ 46€ 20€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
239 248 € 213 157 € 176 720 € 84 851 € 20 012 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
108 772€ 118 784€ 173 329€ 81 938€ 21 096€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
415€ 969€ 476€ 414€ 738€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 061€ 2 404€ 2 915€ 2 499€ 337€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
128 000€ 91 000€ -2 159€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
22 856€ 33 952€ 22 275€ 32 600€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci