Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.03.2016
30.09.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 780 181 € 3 398 124 € 3 374 878 € 3 099 307 € 3 196 764 € 3 149 426 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
614 238 € 929 040 € 1 251 766 € 1 625 154 € 2 007 074 € 2 346 884 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
527 447 € 801 257 € 1 075 338 € 1 349 419 € 1 623 500 € 1 895 144 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 3 266€ 6 804€ 10 343€ 13 880€ 14 981€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
85 500€ 103 500€ 121 500€ 139 500€ 157 500€ 175 500€
007
A.I.4
Goodwill
441 947€ 694 491€ 947 034€ 1 199 576€ 1 452 120€ 1 704 663€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
86 791 € 127 783 € 176 428 € 275 735 € 383 574 € 451 740 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
0€ 3 097€ 36 218€ 107 697€ 188 470€ 269 242€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
76 744€ 124 686€ 129 305€ 161 765€ 195 104€ 176 360€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 047€ 10 905€ 6 273€ 6 138€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 141 995 € 2 442 809 € 2 099 430 € 1 445 316 € 1 177 776 € 785 601 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 844 € 2 284 € 4 033 € 9 267 € 12 918 €
035
B.I.1
Materiál
2 844€ 2 284€ 4 033€ 9 267€ 12 918€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
330 355 € 300 298 € 318 036 € 241 030 € 120 674 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 718€ 3 621€ 3 621€ 3 533€ 2 313€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
326 637€ 296 677€ 314 415€ 237 497€ 118 361€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 808 695 € 2 140 020 € 1 776 136 € 1 195 019 € 1 044 184 € 776 628 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 349 354 € 1 254 728 € 1 700 398 € 1 073 447 € 1 025 316 € 757 759 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 349 354€ 1 254 728€ 1 700 398€ 1 073 447€ 1 025 316€ 757 759€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 440 002€ 818 075€ 92 123€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
40 063€ 44 112€ 19 894€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
19 339€ 27 154€ 31 626€ 9 555€ 18 868€ 18 869€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
101 € 207 € 1 225 € 8 973 €
072
B.V.1.
Peniaze
101€ 207€ 1 225€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 973€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
23 948 € 26 275 € 23 682 € 28 837 € 11 914 € 16 941 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
381€ 381€ 1 283€ 224€ 958€ 1 835€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 567€ 25 894€ 22 225€ 21 144€ 10 956€ 15 106€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
174€ 7 469€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 780 181 € 3 398 124 € 3 374 878 € 3 099 307 € 3 196 764 € 3 149 426 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 112 178 € 1 046 346 € 830 360 € 811 586 € 812 010 € 712 792 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 390 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 390€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 € -42 992 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-42 992€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
406 678 € 340 845 € 124 860 € 106 086 € 149 612 € 7 792 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 665 633 € 2 351 778 € 2 541 543 € 2 287 721 € 2 384 754 € 2 436 634 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
35 378 € 52 643 € 44 259 € 37 970 € 28 622 € 37 026 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
35 378€ 52 643€ 44 259€ 37 970€ 28 622€ 25 198€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
11 828€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
33 094 € 20 884 € 4 565 € 5 647 € 47 999 € 36 622 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
33 094€ 20 884€ 4 565€ 5 647€ 47 999€ 36 622€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
891 852 € 809 330 € 870 151 € 886 785 € 1 460 979 € 1 810 978 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
83 673 € 94 930 € 165 210 € 167 571 € 202 807 € 145 388 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
83 673€ 94 930€ 165 210€ 167 571€ 202 807€ 145 388€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 103€ 4 590€ 35 729€ 3 697€ 539 331€ 1 274 578€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
333 751€ 321 034€ 317 085€ 319 818€ 235 993€ 205 131€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
251 538€ 243 737€ 232 689€ 238 297€ 169 844€ 127 952€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
217 787€ 144 730€ 119 438€ 157 402€ 313 004€ 57 829€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
309€ 100€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 705 309 € 1 468 921 € 1 622 568 € 1 357 319 € 847 154 € 552 008 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
192 338€ 161 732€ 207 187€ 186 794€ 155 064€ 96 751€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 512 971€ 1 307 189€ 1 415 381€ 1 170 525€ 692 090€ 455 257€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 370 € 2 975 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 370€ 2 975€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé