Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.04.2020
31.03.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 599 891€ 7 180 417€ 4 047 998€ 2 259 730€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 599 891 € 7 180 417 € 4 047 998 € 2 259 730 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 514 538€ 6 736 302€ 3 929 891€ 2 095 204€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
85 353€ 399 544€ 118 107€ 164 525€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44 571€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 174 449 € 6 720 644 € 3 892 453 € 1 916 766 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 937 232€ 4 608 497€ 2 529 844€ 1 314 969€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
123 102€ 91 665€ 76 764€ 105 409€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 710 171€ 1 635 337€ 1 058 578€ 398 104€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
374 034 € 370 259 € 218 353 € 92 185 €
16
E.1.
Mzdové náklady
296 879€ 306 599€ 167 087€ 67 585€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
70 178€ 59 561€ 45 624€ 21 199€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 977€ 4 099€ 5 642€ 3 401€
20
F.
Dane a poplatky
23€ 199€ 146€ 179€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 389€ 12 090€ 7 904€ 5 160€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 389€ 12 090€ 7 904€ 5 160€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 498€ 2 597€ 864€ 760€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
425 442 € 459 773 € 155 545 € 342 964 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
829 386 € 800 347 € 382 812 € 441 247 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
51 874 € 55 629 € 11 975 € 6 558 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
29 669 € 23 919 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
29 669€ 23 919€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
2 563€ 71€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 642€ 31 710€ 11 904€ 6 558€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-51 874 € -55 629 € -11 975 € -6 558 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
373 568 € 404 144 € 143 570 € 336 406 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
61 433 € 105 577 € 44 827 € 74 831 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
61 433€ 105 577€ 44 827€ 74 831€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
312 135 € 298 567 € 98 743 € 261 575 €