Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

two, s. r. o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
112 814 € 47 955 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
27 902 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
27 902 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 902€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
84 912 € 47 955 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
61 355 € 37 253 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
61 355€ 23 944€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
13 309€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
23 557 € 10 702 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
23 557€ 10 702€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
112 814 € 47 955 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
54 036 € 14 056 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
5 691€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
9 056€ -1 109€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
34 289 € 10 165 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
58 778 € 33 899 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
105€ 62€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
52 181 € 19 519 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
17 856€ 8 209€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 515€ 1 036€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
13 529€ 3 007€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
19 281€ 7 267€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 492€ 14 318€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci