Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

two, s. r. o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
286 552 € 156 410 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
677€ 11 572€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
285 866€ 144 822€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9€ 16€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
241 744 € 143 020 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
687€ 564€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
138 059€ 82 542€
11
C.
Služby
76 165€ 45 867€
12
D.
Osobné náklady
11 260€ 11 169€
13
E.
Dane a poplatky
185€ 186€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 015€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 373€ 2 692€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
44 808 € 13 390 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
71 632 € 27 421 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
8 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 836 € 875 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 154€ 102€
32
N.
Kurzové straty
20€ 83€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
662€ 690€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 836 € -867 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
42 972 € 12 523 €
36
P.
Daň z príjmov
8 683€ 2 358€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
34 289 € 10 165 €