Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
63 277 839 € 104 895 349 € 146 417 732 € 159 021 592 € 115 081 359 € 90 709 501 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 051 € 286 490 € 781 198 € 1 094 816 € 181 318 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 381 € 6 697 € 16 318 € 26 495 € 17 468 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 381€ 6 697€ 16 318€ 26 495€ 17 468€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 670 € 279 793 € 764 880 € 1 068 321 € 163 850 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
0€ 134 948€ 406 139€ 564 525€ 66 307€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 670€ 144 845€ 358 741€ 395 902€ 53 889€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
107 894€ 43 654€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
63 181 048 € 104 367 985 € 145 057 788 € 156 939 024 € 113 664 556 € 90 709 501 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
171 760 € 3 665 501 € 7 864 495 € 2 888 789 € 165 977 €
035
B.I.1
Materiál
3 449 501€ 7 648 495€ 2 888 789€ 165 977€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
171 760€ 216 000€ 216 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 779 933 € 2 336 329 € 1 351 591 € 259 528 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
7 628 972€ 980 422€ 306 667€ 190 382€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 150 961€ 1 355 907€ 1 044 924€ 69 146€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
41 820 660 € 25 436 360 € 41 261 658 € 46 606 385 € 16 089 005 € 1 438 762 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 199 525 € 14 845 700 € 34 689 509 € 39 174 385 € 14 810 487 € 968 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
17 684 617€ 10 107 515€ 23 147 622€ 35 033 050€ 14 619 091€ 968 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
514 908€ 4 738 185€ 11 541 887€ 4 141 335€ 191 396€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
20 107 791€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 857 731€ 6 927 439€ 6 572 049€ 7 419 537€ 1 276 704€ 470 762€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
655 613€ 3 663 221€ 100€ 12 463€ 1 814€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
21 188 628 € 75 266 124 € 86 151 702 € 105 107 521 € 96 057 983 € 89 011 211 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 796€ 9 336€ 324€ 483€ 159€
073
B.V.2.
Účty v bankách
21 183 832€ 75 256 788€ 86 151 378€ 105 107 038€ 96 057 824€ 89 011 211€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
92 740 € 240 874 € 578 746 € 987 752 € 1 235 485 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
578 746€ 622 868€ 991 342€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
92 740€ 240 874€ 364 884€ 244 143€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
63 277 839 € 104 895 349 € 146 417 732 € 159 021 592 € 115 081 359 € 90 709 501 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 262 493 € -12 570 320 € -6 576 468 € 3 792 076 € 1 051 396 € 934 177 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
41 105 000 € 15 065 000 € 3 905 000 € 3 905 000 € 3 905 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
41 105 000€ 3 905 000€ 3 905 000€ 3 905 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
37 200 000€ 3 900 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-26 040 000€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
164 941 € 164 941 € 164 941 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
164 941€ 164 941€ 164 941€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-27 800 265 € -10 646 409 € -277 865 € -2 854 103 € 506 386 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 082 624€ 3 082 624€ 3 082 624€ 506 386€ 506 386€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-30 882 889€ -13 729 033€ -3 360 489€ -3 360 489€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-8 207 183 € -17 153 852 € -10 368 544 € 2 740 679 € -3 360 490 € 929 177 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
58 015 346 € 117 465 669 € 152 994 200 € 155 229 516 € 114 029 963 € 89 752 719 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 174 € 7 213 € 6 423 936 € 18 437 326 € 27 528 405 € 36 207 642 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
3 419 050 € 15 149 250 € 27 216 115 € 36 206 834 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 419 050€ 15 149 250€ 27 216 115€ 36 206 834€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
7 046€ 3 006 673€ 3 288 076€ 312 290€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 174€ 167€ -1 787€ 808€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
8 257 504 € 7 016 181 € 4 790 032 € 1 986 168 € 377 445 € 147 939 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
8 257 504€ 7 016 181€ 4 790 032€ 1 986 168€ 377 445€ 147 939€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
48 796 430 € 109 067 275 € 140 687 054 € 134 352 989 € 85 546 274 € 53 397 138 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 842 937 € 45 590 121 € 46 979 924 € 48 037 993 € 14 992 482 € 11 284 712 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 718 984€ 11 841 521€ 15 911 799€ 16 678 727€ 10 565 365€ 6 147 006€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 123 953€ 33 748 600€ 31 068 125€ 31 359 266€ 4 427 117€ 5 137 706€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
61 197 876€ 90 058 488€ 84 390 738€ 69 921 501€ 38 085 929€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 883 524€ 1 732 275€ 2 964 978€ 792 899€ 373 450€ 3 589 414€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
28 903 354€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
88 627€ 277 958€ 309 241€ 259 544€ 133 095€ 46 314€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
58 671€ 190 106€ 221 935€ 186 344€ 94 920€ 29 521€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
19 317€ 76 348€ 151 494€ 685 471€ 30 826€ 361 248€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 591€ 994€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
959 238 € 1 375 000 € 1 093 178 € 453 033 € 577 839 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
72 144€ 132 252€ 154 560€ 87 370€ 31 373€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
887 094€ 1 242 748€ 938 618€ 365 663€ 546 466€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
22 605 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
22 605€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé