Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
238 119 365€ 278 041 953€ 162 828 895€ 23 066 242€ 15 265 635€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
238 313 726 € 278 461 373 € 163 231 705 € 23 092 563 € 15 265 635 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
238 119 365€ 278 041 953€ 162 828 895€ 23 066 242€ 15 265 635€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 030€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
190 331€ 419 420€ 402 810€ 26 321€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
252 248 835 € 288 217 248 € 158 962 923 € 27 313 726 € 14 066 928 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
73 334 744€ 94 060 634€ 40 347 242€ 998 686€ 31 269€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
170 433 133€ 185 239 224€ 113 409 838€ 23 960 688€ 13 757 470€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 506 787 € 7 661 994 € 4 719 769 € 2 351 510 € 255 533 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 705 839€ 5 639 163€ 3 468 539€ 1 737 253€ 186 045€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 892 197€ 1 848 779€ 1 147 136€ 560 005€ 64 203€
19
E.4.
Sociálne náklady
908 751€ 174 052€ 104 094€ 54 252€ 5 285€
20
F.
Dane a poplatky
44 871€ 91 848€ 32 794€ 682€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
453 016€ 456 627€ 147 350€ 2 275€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
453 016€ 456 627€ 147 350€ 2 275€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
41 693€ 126 243€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
434 591€ 580 678€ 305 930€ -115€ 22 656€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-13 935 109 € -9 755 875 € 4 268 782 € -4 221 163 € 1 198 707 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-5 648 512 € -1 257 905 € 9 071 815 € -1 893 132 € 1 476 896 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
37 796 € 35 225 € 53 736 € 62 356 € 15 066 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
37 796 € 35 225 € 53 736 € 62 341 € 15 065 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
35 225€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
37 796€ 53 736€ 62 341€ 15 065€
42
XII.
Kurzové zisky
15€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 105 578 € 1 442 948 € 761 461 € 174 580 € 963 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 356 € 4 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 356€ 4€
52
O.
Kurzové straty
267€ 4 482€ 684€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 105 311€ 1 439 592€ 756 979€ 173 892€ 963€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 067 782 € -1 407 723 € -707 725 € -112 224 € 14 103 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-15 002 891 € -11 163 598 € 3 561 057 € -4 333 387 € 1 212 810 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 150 961 € -795 054 € 820 378 € -972 897 € 283 633 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 131 361€ 2 880€ 352 779€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 150 961€ -795 054€ -310 983€ -975 777€ -69 146€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-17 153 852 € -10 368 544 € 2 740 679 € -3 360 490 € 929 177 €