Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Solar 2009, a. s.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
01.05.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
20 060 847 € 17 059 122 € 11 834 444 € 27 500 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
433 779 € 581 302 € 924 218 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
44 696 € 51 722 € 54 025 €
005
A.I.2
Software
27 094€ 45 269€ 54 025€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 602€ 6 453€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
117 445 € 247 456 € 483 281 €
013
A.II.2
Stavby
27 514€ 29 289€ 31 064€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
89 931€ 185 990€ 449 379€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 577€ 2 838€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
24 600€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
271 638 € 282 124 € 386 912 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
122 193€ 126 589€ 150 378€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
149 445€ 155 535€ 166 534€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
70 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
19 603 167 € 16 454 292 € 10 890 179 € 27 500 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
760 532 € 250 447 € 561 901 €
039
B.I.5
Tovar
760 532€ 250 447€ 561 901€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
117 983 € 126 935 € 91 906 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
49 925 € 69 860 € 74 813 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
49 925€ 69 860€ 74 813€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
68 058€ 57 075€ 17 093€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
13 165 359 € 14 527 093 € 9 137 402 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
13 102 618 € 14 491 833 € 9 088 268 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
50€ 19 824€ 12 066€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
339 728€ 462 978€ 558 886€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
12 762 840€ 14 009 031€ 8 517 316€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 481€ 13 102€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
35 260€ 35 260€ 36 032€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
5 559 293 € 1 549 817 € 1 098 970 € 27 500 €
072
B.V.1.
Peniaze
724€ 4 371€ 2 888€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 558 569€ 1 545 446€ 1 096 082€ 27 500€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
23 901 € 23 528 € 20 047 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
568€ 1 550€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 333€ 21 978€ 18 834€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 213€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
20 060 847 € 17 059 122 € 11 834 444 € 27 500 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 952 455 € 2 427 006 € 765 615 € 27 500 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 500€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-193 937 € -163 927 € -54 738 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-193 937€ -163 927€ -54 738€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
575 933 € 789 353 € 87 504 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
575 933€ 789 353€ 87 504€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
1 540 459 € 1 771 580 € 702 849 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 097 887 € 14 624 192 € 11 068 829 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
87 367 € 83 882 € 232 168 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
80 494€ 80 288€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
1 750€ 1 750€ 231 750€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 123€ 1 844€ 418€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
10 239 367 € 10 597 729 € 10 168 140 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
9 588 142 € 8 928 472 € 9 163 284 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
19 156€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 388€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 568 986€ 8 927 084€ 9 163 284€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
39 146€ 57 582€ 42 224€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 493€ 28 444€ 20 534€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
586 585€ 1 583 131€ 941 670€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1€ 100€ 428€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
62 165 € 19 006 € 15 575 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
62 165€ 19 006€ 15 575€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 708 988€ 3 923 575€ 652 946€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
10 505 € 7 924 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
10 505€ 7 924€