Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Solar 2009, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
01.05.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 954 051 € 20 060 847 € 17 059 122 € 11 834 444 € 27 500 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
216 608 € 433 779 € 581 302 € 924 218 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
30 431 € 44 696 € 51 722 € 54 025 €
005
A.I.2
Software
23 975€ 27 094€ 45 269€ 54 025€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 456€ 17 602€ 6 453€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
70 844 € 117 445 € 247 456 € 483 281 €
013
A.II.2
Stavby
25 739€ 27 514€ 29 289€ 31 064€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
45 105€ 89 931€ 185 990€ 449 379€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 577€ 2 838€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
24 600€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
115 333 € 271 638 € 282 124 € 386 912 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
115 333€ 122 193€ 126 589€ 150 378€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
149 445€ 155 535€ 166 534€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
70 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 713 874 € 19 603 167 € 16 454 292 € 10 890 179 € 27 500 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
224 795 € 760 532 € 250 447 € 561 901 €
039
B.I.5
Tovar
224 795€ 760 532€ 250 447€ 561 901€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
41 861 € 117 983 € 126 935 € 91 906 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
29 970 € 49 925 € 69 860 € 74 813 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
29 970€ 49 925€ 69 860€ 74 813€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
11 891€ 68 058€ 57 075€ 17 093€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
12 281 097 € 13 165 359 € 14 527 093 € 9 137 402 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
12 245 837 € 13 102 618 € 14 491 833 € 9 088 268 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
50€ 19 824€ 12 066€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
339 728€ 462 978€ 558 886€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
12 245 837€ 12 762 840€ 14 009 031€ 8 517 316€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 481€ 13 102€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
35 260€ 35 260€ 35 260€ 36 032€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
4 166 121 € 5 559 293 € 1 549 817 € 1 098 970 € 27 500 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 048€ 724€ 4 371€ 2 888€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 165 073€ 5 558 569€ 1 545 446€ 1 096 082€ 27 500€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
23 569 € 23 901 € 23 528 € 20 047 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
568€ 1 550€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 569€ 23 333€ 21 978€ 18 834€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 213€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 954 051 € 20 060 847 € 17 059 122 € 11 834 444 € 27 500 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 684 814 € 1 952 455 € 2 427 006 € 765 615 € 27 500 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 500€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-30 244 € -193 937 € -163 927 € -54 738 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-30 244€ -193 937€ -163 927€ -54 738€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 123 801 € 575 933 € 789 353 € 87 504 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 123 801€ 575 933€ 789 353€ 87 504€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
1 561 257 € 1 540 459 € 1 771 580 € 702 849 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
13 269 237 € 18 097 887 € 14 624 192 € 11 068 829 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
90 940 € 87 367 € 83 882 € 232 168 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
82 300€ 80 494€ 80 288€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
1 750€ 1 750€ 1 750€ 231 750€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 890€ 5 123€ 1 844€ 418€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 378 360€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
2 424 357 € 10 239 367 € 10 597 729 € 10 168 140 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 467 231 € 9 588 142 € 8 928 472 € 9 163 284 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
19 156€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 388€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 467 231€ 9 568 986€ 8 927 084€ 9 163 284€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
32 943€ 39 146€ 57 582€ 42 224€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 818€ 25 493€ 28 444€ 20 534€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
904 365€ 586 585€ 1 583 131€ 941 670€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1€ 100€ 428€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
25 611 € 62 165 € 19 006 € 15 575 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
25 611€ 62 165€ 19 006€ 15 575€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 349 969€ 7 708 988€ 3 923 575€ 652 946€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
10 505 € 7 924 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
10 505€ 7 924€