Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Solar 2009, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
127 892 624€ 205 815 778€ 191 112 140€ 136 331 015€ 54 788 691€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
124 211 566€ 201 013 415€ 186 472 183€ 131 708 531€ 52 992 465€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 681 058 € 4 802 363 € 4 639 957 € 4 622 484 € 1 796 226 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 324 € 4 545 € 2 050 € 56 546 € 54 490 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 324€ 4 545€ 2 050€ 56 546€ 54 490€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
941 529 € 1 341 405 € 1 189 555 € 1 136 096 € 422 175 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
40 017€ 59 585€ 57 939€ 64 365€ 41 806€
10
B.2
Služby
901 512€ 1 281 820€ 1 131 616€ 1 071 731€ 380 369€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 740 853 € 3 465 503 € 3 452 452 € 3 542 934 € 1 428 541 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
690 686 € 806 853 € 1 086 009 € 997 407 € 415 510 €
13
C.1
Mzdové náklady
502 049€ 593 518€ 818 680€ 758 724€ 324 006€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
170 602€ 195 008€ 248 829€ 224 372€ 85 251€
16
C.4
Sociálne náklady
18 035€ 18 327€ 18 500€ 14 311€ 6 253€
17
D
Dane a poplatky
1 734€ 1 742€ 2 426€ 5 418€ 2 612€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 068€ 78 523€ 91 286€ 132 048€ 56 403€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
25 147€ 19 725€ 34 978€ 290 511€ 210€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 205€ 3 658€ 37 358€ 289 877€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 773€ 2 395€ -65€ 15 811€ 187€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 631 527€ 7 648 539€ 15 852€ 28 643€ 14 823€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 650 388€ 7 757 231€ 219 571€ 123 627€ 46 178€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 000 673 € 2 483 365 € 2 066 697 € 2 297 900 € 922 684 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 400€ 112 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
60 925€ 366 648€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
5 259€ 3 161€ 257€
39
N
Nákladové úroky
96 537€ 117 477€ 82 224€ 18 697€ 1 913€
40
XI.
Kurzové zisky
5 510€ 19€ 591€ 8€ 2€
41
O
Kurzové straty
13 735€ 5 073€ 7€ 141€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
53 262€ 51 597€ 27 881€ 30 509€ 15 368€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-208 549 € -428 776 € -104 262 € -46 178 € -17 025 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 792 124 € 2 054 589 € 1 962 435 € 2 251 722 € 905 659 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
392 635 € 493 332 € 421 976 € 480 142 € 202 810 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
391 985€ 483 816€ 424 982€ 491 100€ 182 351€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
650€ 9 516€ -3 006€ -10 958€ 20 459€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 399 489 € 1 561 257 € 1 540 459 € 1 771 580 € 702 849 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 792 124 € 2 054 589 € 1 962 435 € 2 251 722 € 905 659 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 399 489 € 1 561 257 € 1 540 459 € 1 771 580 € 702 849 €