Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 617 456 € 1 880 603 € 1 596 791 € 1 055 096 € 36 438 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
355 593 € 374 113 € 272 721 € 68 160 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
346 957 € 360 425 € 253 981 € 51 794 € 0 €
005
A.I.2
Software
336 397€ 346 481€ 0€ 49 134€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
10 560€ 13 944€ 17 328€ 2 660€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
236 653€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
8 636 € 13 688 € 18 740 € 16 366 € 0 €
013
A.II.2
Stavby
6 370€ 7 294€ 8 218€ 3 559€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 266€ 6 394€ 10 522€ 12 807€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 257 561 € 1 450 739 € 1 317 619 € 984 522 € 33 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
22 321 € 23 451 € 17 365 € 54 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
233€ 165€ 216€ 54€
039
B.I.5
Tovar
22 088€ 23 286€ 17 149€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
156 748 € 94 578 € 0 € 0 € 33 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
16 411 € 16 410 € 0 € 0 € 0 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
16 411€ 16 410€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
33 000€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
8 066€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
132 271€ 78 168€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 840 911 € 1 238 008 € 1 089 813 € 604 218 € 0 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 816 325 € 1 196 349 € 1 048 174 € 603 828 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 816 325€ 1 196 349€ 1 048 174€ 603 828€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 580€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
22 006€ 41 659€ 41 639€ 390€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
237 581 € 94 702 € 210 441 € 380 250 € 0 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 342€ 4 666€ 5 991€ 1 836€
073
B.V.2.
Účty v bankách
233 239€ 90 036€ 204 450€ 378 414€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
4 302 € 55 751 € 6 451 € 2 414 € 3 438 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
345€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 302€ 4 497€ 6 451€ 2 069€ 3 438€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
51 254€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 617 456 € 1 880 603 € 1 596 791 € 1 055 096 € 36 438 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
907 984 € 802 043 € 702 391 € 59 681 € 33 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€
085
A.II
Emisné ážio
3 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
30 000€ 30 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 000 € 9 000 € 5 668 € 3 000 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 000€ 9 000€ 5 668€ 3 000€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
111 176 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
60 000€
092
A.V.2
Ostatné fondy
51 176€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
0 € 0 € 0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
87 038 € 87 038 € 72 159 € 0 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
87 038€ 87 038€ 72 159€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
640 770 € 646 005 € 594 564 € 26 681 € 0 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 709 472 € 1 078 408 € 894 400 € 995 415 € 3 438 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
11 373 € 7 283 € 805 € 81 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 € 0 € 0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 373€ 7 283€ 805€ 81€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
55 660 € 45 394 € 0 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
55 660€ 45 394€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 112 149 € 753 712 € 682 102 € 982 745 € 3 438 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 054 571 € 699 425 € 593 986 € 351 462 € 2 238 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 054 571€ 699 425€ 593 986€ 351 462€ 2 238€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
927€ 1 406€ 1 789€ 498 650€ 1 200€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
24 529€ 22 362€ 17 555€ 11 328€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 719€ 14 180€ 11 923€ 8 019€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
14 383€ 16 339€ 56 849€ 113 286€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
20€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
530 290 € 272 019 € 211 493 € 12 589 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
22 815€ 14 035€ 10 648€ 3 803€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
507 475€ 257 984€ 200 845€ 8 786€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
0 € 152 € 0 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
152€