Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
37 886 € 9 136 € 5 824 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 833 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
5 833 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
7 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-1 167€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
32 053 € 9 136 € 5 824 €
015
B.I.
Zásoby
523€ 523€ 512€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
5 819 € 6 994 € 983 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
5 662€ 5 665€ 956€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
93€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
64€ 1 329€ 27€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
25 711 € 1 619 € 4 329 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
25 711€ 1 619€ 4 329€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
37 886 € 9 136 € 5 824 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
11 678 € 6 203 € 4 442 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
1 204€ -559€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
5 474 € 1 762 € -558 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
26 208 € 2 933 € 1 382 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
257€ 6€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
25 701 € 2 927 € 1 382 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
7 043€ 1 259€ 37€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4€ 348€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 998€ 486€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
16 656€ 834€ 1 345€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
250€