Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 365 125€ 1 715 627€ 261 625€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 365 125 € 1 715 627 € 261 625 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 349 680€ 1 712 363€ 223 399€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
810€
05
III.
Tržby z predaja služieb
14 106€ 2 459€ 38 226€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 339€ -5€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 183 652 € 1 594 513 € 208 255 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 069 921€ 1 530 034€ 153 868€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5€ 2 055€ 501€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
59 237€ 23 071€ 43 378€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
53 926 € 39 278 € 10 508 €
16
E.1.
Mzdové náklady
38 111€ 27 904€ 7 406€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 406€ 9 822€ 2 607€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 409€ 1 552€ 495€
20
F.
Dane a poplatky
91€ 66€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
472€ 9€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
181 473 € 121 114 € 53 370 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
234 623 € 160 472 € 63 878 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
245 € 128 € 99 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
245€ 128€ 99€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-245 € -128 € -99 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
181 228 € 120 986 € 53 271 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
38 154 € 25 451 € 11 218 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
38 154€ 25 451€ 11 218€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
143 074 € 95 535 € 42 053 €