Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IBM Capital Slovensko, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 249 790€ 4 169 201€ 5 117 653€ 6 145 442€ 3 947 340€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
694 934 € 1 067 346 € 2 697 838 € 4 524 292 € 3 574 914 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 532€ 646 266€ 2 058 495€ 2 842 439€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
201 082€ 403 356€ 1 893 727€ 2 320 080€ 730 823€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
59 361€ 450 864€ 16 930€ 39 782€ 1 652€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
434 491€ 209 594€ 140 915€ 105 935€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
753 882 € 3 785 847 € 5 822 356 € 7 749 715 € 3 642 970 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 929€ 679 641€ 2 060 317€ 2 810 643€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 319€ 571€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
665 260€ 874 352€ 725 519€ 836 516€ 154 003€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
106 196 € 75 158 € 110 327 € 218 030 € 47 001 €
16
E.1.
Mzdové náklady
79 580€ 57 874€ 83 330€ 171 824€ 37 675€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
25 674€ 16 547€ 25 922€ 44 554€ 8 883€
19
E.4.
Sociálne náklady
942€ 737€ 1 075€ 1 652€ 443€
20
F.
Dane a poplatky
140€ 168 597€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
244 326€ -470 394€ 799 998€ 4 228 587€ 570 866€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
244 326€ 482 943€ 2 058 126€ 2 017 122€ 570 866€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-953 337€ -1 258 128€ 2 211 465€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
101 099€ 343 709€ 82 437€ 46 128€ 565€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-389 875€ 2 574 086€ 3 308 393€ 92 235€ 59 320€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 736€ 196 410€ 116 041€ 264 583€ 1€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-58 948 € -2 718 501 € -3 124 518 € -3 225 423 € -68 056 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-464 178 € -491 393 € 1 134 833 € 1 478 423 € 608 045 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
565 425 € 3 105 380 € 2 422 716 € 1 624 291 € 372 471 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
554 856 € 3 101 854 € 2 393 759 € 1 621 150 € 370 642 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
253 654€ 512 502€ 43 443€ 311 531€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
301 202€ 2 589 352€ 2 350 316€ 1 309 619€ 370 642€
42
XII.
Kurzové zisky
10 569€ 3 525€ 2 901€ 3 141€ 45€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 26 056€ 1 784€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 434 € 19 251 € 113 297 € 23 235 € 5 210 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
573 € 1 732 € 3 302 € 2 540 € 4 870 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
556€ 1 723€ 3 302€ 2 540€ 4 870€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17€ 9€
52
O.
Kurzové straty
2 381€ 5 144€ 5 713€ 842€ 23€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 480€ 12 375€ 104 282€ 19 853€ 317€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
559 991 € 3 086 129 € 2 309 419 € 1 601 056 € 367 261 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
501 043 € 367 628 € -815 099 € -1 624 367 € 299 205 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
252 459 € 245 239 € -580 382 € 293 057 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
252 459€ 245 239€ 368 066€ 68 972€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-948 448€ 224 085€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
501 043 € 115 169 € -1 060 338 € -1 043 985 € 6 148 €