Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
598 450 € 525 681 € 187 317 € 4 989 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
383 585 € 420 263 € 3 160 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
383 585 € 420 263 € 3 160 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
4 910€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
378 675€ 420 263€ 3 160€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
214 865 € 105 418 € 184 157 € 4 989 €
015
B.I.
Zásoby
27 887€ 16 803€ 10 520€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
1 000€ 1 000€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
84 890 € 49 876 € 59 008 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
48 678€ 40 091€ 28 113€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
29 504€ 1 953€ 974€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 708€ 7 832€ 29 921€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
101 088 € 37 739 € 114 629 € 4 989 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
101 088€ 37 739€ 114 629€ 4 989€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
598 450 € 525 681 € 187 317 € 4 989 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
274 474 € 230 121 € 139 942 € 4 839 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
192 363€ 57 840€ -161€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
76 611 € 166 781 € 135 103 € -161 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
323 976 € 295 560 € 47 375 € 150 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
151 147€ 202 941€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
75 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
57 870 € 92 190 € 46 975 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
11 559€ 31 139€ 10 713€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 610€ 85€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
772€ 10 680€ 36 188€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
43 929€ 50 286€ 74€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 459€ 429€ 400€ 150€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
37 500€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci