Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 329 167 € 11 669 475 € 11 456 803 € 415 704 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 323 342 € 11 668 752 € 11 454 948 € 413 305 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
95 268 € 278 200 €
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A))
95 268€ 278 200€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
11 051 125 € 11 303 851 € 11 391 525 € 408 642 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
2 466 947 € 3 512 543 € 2 898 437 € 229 763 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 466 447€ 3 504 945€ 2 898 437€ 229 763€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
500€ 7 598€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
8 583 267€ 7 788 946€ 8 414 335€ 178 879€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 244€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
911€ 118€ 78 753€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
176 949 € 86 701 € 63 423 € 4 663 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 153€ 4 260€ 7 174€ 3 673€
073
B.V.2.
Účty v bankách
175 796€ 82 441€ 56 249€ 990€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
5 825 € 723 € 1 855 € 2 399 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 305€ 723€ 1 855€ 2 399€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
520€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 329 167 € 11 669 475 € 11 456 803 € 415 704 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-697 210 € -278 445 € 26 636 € 1 348 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
250 € 250 € 250 € 250 €
082
A.I.1
Základné imanie
250€ 250€ 250€ 250€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-767 424 € -322 492 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-767 424€ -322 492€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
43 798 € 26 385 € 1 098 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
43 798€ 26 385€ 1 098€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
26 166 € 17 412 € 25 288 € 1 098 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 024 591 € 11 945 050 € 11 428 975 € 414 315 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
1 366 € 685 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 366€ 685€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
11 593 188 € 11 585 424 € 11 394 835 € 403 745 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
532 163 € 507 005 € 245 679 € 71 591 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
525 331€ 506 888€ 233 166€ 71 281€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 832€ 117€ 12 513€ 310€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 337 419€ 6 662 662€ 4 502 344€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 615 234€ 4 414 862€ 6 428 350€ 300 413€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 039€ 895€ 18 275€ 16 962€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 601€ 10 546€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
107 333€ 22 589€ 4 233€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
164 997€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
430 532 € 359 626 € 26 728 € 9 459 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
277 126€ 111 046€ 16 776€ 7 419€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
153 406€ 248 580€ 9 952€ 2 040€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
871€ 6 046€ 426€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
1 786 € 2 870 € 1 192 € 41 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 786€ 2 870€ 1 192€ 41€