Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 401 524 € 1 980 391 € 1 758 006 € 28 011 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 438 164 € 1 237 827 € 784 713 € 22 987 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
13 937 € 20 915 € 27 893 € 5 050 €
005
A.I.2
Software
10 084€ 15 148€ 20 212€ 2 537€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 900€ 4 294€ 5 688€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
953€ 1 473€ 1 993€ 2 513€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
1 424 227 € 1 216 912 € 756 820 € 17 937 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 358€ 17 914€ 26 470€ 17 937€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 307 690€ 1 006 345€ 725 379€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
107 179€ 192 653€ 4 971€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
955 149 € 728 144 € 964 406 € 5 024 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
40 660 € 67 855 € 48 619 €
035
B.I.1
Materiál
40 660€ 67 855€ 48 619€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
11 472 € 2 903 € 4 143 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
11 472€ 2 903€ 4 143€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
374 363 € 478 780 € 432 270 € 4 913 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
373 295 € 468 994 € 431 974 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
373 295€ 468 994€ 431 974€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
550€ 4 913€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 068€ 9 236€ 296€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
528 654 € 178 606 € 479 374 € 111 €
072
B.V.1.
Peniaze
634€ 400€ 65€ 71€
073
B.V.2.
Účty v bankách
528 020€ 178 206€ 479 309€ 40€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
8 211 € 14 420 € 8 887 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 211€ 14 420€ 8 887€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 401 524 € 1 980 391 € 1 758 006 € 28 011 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
965 373 € 620 403 € 316 093 € 5 001 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
304 809 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
304 809€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
302 094 € 302 094 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
302 094€ 302 094€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
353 470 € 312 809 € 311 093 € 1 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 428 772 € 1 346 945 € 1 424 443 € 23 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
9 752 € 7 400 € 512 € 23 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 752€ 7 400€ 512€ 23€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
608 833€ 466 672€ 482 292€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
560 752 € 728 406 € 798 965 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
404 346 € 610 311 € 593 529 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
404 346€ 610 311€ 593 529€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
40 095€ 35 244€ 34 392€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
27 013€ 22 723€ 22 027€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
88 950€ 59 811€ 148 733€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
348€ 317€ 284€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
32 570 € 27 803 € 26 010 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
32 570€ 27 803€ 26 010€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
216 864€ 116 664€ 116 664€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
7 379 € 13 043 € 17 470 € 22 987 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
114€ 1 368€ 139€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
906€ 6 019€ 11 675€ 22 987€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 359€ 5 656€ 5 656€