Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 391 801 € 4 881 201 € 5 092 268 € 5 809 319 € 4 528 626 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
59 320 € 1 264 377 € 1 352 203 € 1 419 950 € 240 559 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 585 € 39 445 € 95 435 € 134 240 € 174 173 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
8 585€ 39 445€ 95 435€ 134 240€ 174 173€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
735 € 1 224 932 € 1 256 768 € 1 285 710 € 66 386 €
012
A.II.1
Pozemky
1 160 000€ 1 160 000€ 1 160 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
735€ 64 932€ 96 768€ 125 710€ 66 386€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
50 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
50 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 332 481 € 3 518 555 € 3 736 102 € 4 387 478 € 4 283 638 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
595 688 € 488 847 € 965 692 € 1 195 047 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
595 688€ 488 847€ 965 692€ 1 195 047€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 624 € 9 624 € 6 457 € 2 226 € 51 649 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
9 624€ 9 624€ 6 457€ 2 226€ 51 649€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 291 909 € 2 912 480 € 3 239 237 € 3 419 272 € 3 036 718 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 290 175 € 2 912 480 € 3 239 237 € 3 419 272 € 2 954 634 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 288 975€ 2 904 348€ 3 237 918€ 3 414 868€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 200€ 8 132€ 1 319€ 4 404€ 2 954 634€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 734€ 80 601€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 483€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
30 948 € 763 € 1 561 € 288 € 224 €
072
B.V.1.
Peniaze
763€ 1 561€ 288€ 224€
073
B.V.2.
Účty v bankách
30 948€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
98 269 € 3 963 € 1 891 € 4 429 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 080€ 3 963€ 1 891€ 4 429€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
96 189€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 391 801 € 4 881 201 € 5 092 268 € 5 809 319 € 4 528 626 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-643 901 € 16 064 € 81 419 € 600 157 € -142 164 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 460 000 € 1 460 000 € 1 460 000 € 1 460 000 € 300 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 460 000€ 1 460 000€ 1 460 000€ 1 460 000€ 300 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
375 000€ 375 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 848 935 € -1 408 581 € -889 843 € -472 164 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 848 935€ -1 408 581€ -889 843€ -472 164€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-659 966 € -440 355 € -518 738 € -417 679 € -472 164 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 035 702 € 4 859 756 € 5 010 849 € 5 209 162 € 4 670 790 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 182 € 5 106 € 8 378 € 14 164 € 19 528 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 182€ 5 106€ 3 932€ 2 469€ 1 029€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 000€ 4 446€ 11 695€ 18 499€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 028 520 € 4 349 198 € 4 477 596 € 4 675 862 € 4 235 179 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 028 520 € 4 283 408 € 4 383 246 € 4 611 254 € 4 170 317 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
-391€ 3 648€ 10 356€ 4 606 062€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 028 911€ 4 279 760€ 4 372 890€ 5 192€ 4 170 317€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
24 346€ 31 950€ 31 756€ 33 945€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 165€ 21 389€ 20 908€ 22 908€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
23 227€ 39 345€ 10 521€ 6 917€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 052€ 1 666€ 1 423€ 1 092€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
25 498 € 25 332 € 19 265 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
23 498€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 000€ 25 332€ 19 265€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
479 954€ 499 543€ 499 871€ 416 083€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 381 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 381€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé