Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Trenčín - LC, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 500€ 14 625 883€ 17 610 546€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 500 € 18 016 € 6 564 233 € 13 722 220 € 14 715 293 € 17 693 117 € 11 015 243 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 189 172€ 13 181 512€ 14 132 920€ 16 726 182€ 10 377 930€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
750€ 238 737€ 533 526€ 492 963€ 884 364€ 635 169€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 500€ 1 900€ 1 133 201€ 2 501€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 366€ 3 123€ 7 182€ 89 410€ 80 070€ 2 144€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 940 € 9 793 € 7 214 258 € 14 148 806 € 15 224 032 € 18 044 501 € 11 531 619 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-133€ 4 904 670€ 12 383 270€ 13 276 498€ 15 800 666€ 9 831 591€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
-493€ 38 266€ 85 633€ 89 388€ 87 546€ 128 464€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 355€ 4 906€ 570 043€ 924 000€ 921 010€ 1 280 187€ 1 076 331€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
397 566 € 646 221 € 733 913 € 751 643 € 433 381 €
16
E.1.
Mzdové náklady
284 970€ 454 040€ 517 471€ 534 271€ 303 107€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
99 155€ 160 410€ 182 309€ 185 871€ 109 291€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 441€ 31 771€ 34 133€ 31 501€ 20 983€
20
F.
Dane a poplatky
227€ 650€ 3 384€ 3 001€ 6 100€ 2 263€ 821€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 295€ 6 923€ 50 264€ 90 626€ 88 230€ 80 626€ 34 054€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 295€ 6 923€ 50 264€ 90 626€ 88 230€ 80 626€ 34 054€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 204 794€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
63€ -2 060€ 45 271€ 16 055€ 108 893€ 41 570€ 26 977€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 440 € 8 223 € -650 025 € -426 586 € -508 739 € -351 384 € -516 376 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-3 355 € -3 530 € -85 070 € 322 135 € 338 987 € 442 147 € -23 287 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
209 € 8 € 695 € 1 € 533 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
209€ 8€ 695€ 1€ 532€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
56 € 238 € 10 636 € 16 936 € 14 231 € 13 992 € 5 090 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 061 € 13 369 € 10 310 € 5 830 € 2 158 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 061€ 13 369€ 10 310€ 5 830€ 2 158€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
56€ 238€ 2 575€ 3 567€ 3 921€ 8 162€ 2 932€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
153 € -230 € -9 941 € -16 936 € -14 231 € -13 991 € -4 557 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-3 287 € 7 993 € -659 966 € -443 522 € -522 970 € -365 375 € -520 933 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-3 167 € -4 232 € 52 304 € -48 769 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 167€ -4 232€ 49 424€ -51 649€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 287 € 7 993 € -659 966 € -440 355 € -518 738 € -417 679 € -472 164 €