Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.08.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
154 202 € 108 555 € 157 498 € 258 865 € 134 911 € 24 167 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 672 € 17 680 € 27 688 € 37 696 € 12 457 € 14 568 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
7 672 € 17 680 € 27 688 € 37 696 € 12 457 € 14 568 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 672€ 17 680€ 27 688€ 37 696€ 12 457€ 14 568€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
146 530 € 90 875 € 129 810 € 221 169 € 122 454 € 9 599 €
015
B.I.
Zásoby
4 250€ 435€ 11 506€ 6 240€ 4 194€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
85 942 € 62 289 € 109 556 € 129 416 € 113 240 € 305 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
57 961€ 37 779€ 91 382€ 128 725€ 110 097€ 156€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
27 601€ 24 141€ 17 833€ 395€ 2 994€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
380€ 369€ 341€ 296€ 149€ 149€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
56 338 € 28 151 € 8 748 € 85 513 € 5 020 € 9 294 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
56 338€ 28 151€ 8 748€ 85 513€ 5 020€ 9 294€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
154 202 € 108 555 € 157 498 € 258 865 € 134 911 € 24 167 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
50 020 € 69 878 € 119 359 € 79 832 € 32 214 € 12 635 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 382€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
10 292€ 43 967€ 74 332€ 26 714€ 7 253€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
34 228 € 20 411 € 39 527 € 47 618 € 19 579 € 7 635 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
104 182 € 38 677 € 38 139 € 179 033 € 102 697 € 11 532 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
104 182 € 38 677 € 68 340 € 179 033 € 102 697 € 11 532 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
79 590€ 18 587€ 41 844€ 156 627€ 81 631€ 3 168€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
811€ 759€ 10 747€ 10 626€ 577€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
20 954€ 16 549€ 12 693€ 9 645€ 5 478€ 2 364€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 827€ 2 782€ 3 056€ 2 135€ 15 011€ 6 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
799€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-31 000€