Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HAVAS MEDIA Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 237 667€ 13 457 137€ 12 286 213€ 8 669 600€ 2 015 847€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 237 034 € 13 457 137 € 12 286 122 € 8 668 960 € 2 015 846 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 236 909€ 13 442 388€ 12 285 873€ 8 668 431€ 2 015 846€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
125€ 14 749€ 249€ 529€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 023 748 € 13 177 979 € 12 010 030 € 8 391 829 € 1 792 117 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
36 482€ 2 304€ 2 179€ 2 556€ 1 023€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
7 885 122€ 13 036 670€ 11 862 861€ 8 262 443€ 1 755 627€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
101 861 € 138 526 € 144 651 € 126 301 € 35 467 €
16
E.1.
Mzdové náklady
73 880€ 100 775€ 104 340€ 92 321€ 26 586€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
25 969€ 35 472€ 37 957€ 32 071€ 8 375€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 012€ 2 279€ 2 354€ 1 909€ 506€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
283€ 479€ 339€ 529€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
213 286 € 279 158 € 276 092 € 277 131 € 223 729 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
315 305 € 403 414 € 420 833 € 403 432 € 259 196 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
633 € 91 € 641 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
86 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
86€
42
XII.
Kurzové zisky
633€ 91€ 555€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
840 € 1 977 € 899 € 1 660 € 5 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
563€ 1 503€ 514€ 1 036€ 4€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
277€ 474€ 385€ 624€ 1€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-207 € -1 977 € -808 € -1 019 € -4 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
213 079 € 277 181 € 275 284 € 276 112 € 223 725 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
45 219 € 57 192 € 60 634 € 58 291 € 50 569 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
45 219€ 57 192€ 60 634€ 58 291€ 50 569€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
167 860 € 219 989 € 214 650 € 217 821 € 173 156 €