Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
12 032 € 8 062 € 4 881 € 3 522 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 054 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
2 054 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 054€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
9 978 € 8 062 € 4 881 € 3 522 €
015
B.I.
Zásoby
-26€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
5 425 € 1 711 € 485 € 40 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
204€ 187€ 350€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
5 221€ 1 524€ 135€ 40€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 579 € 6 351 € 4 396 € 3 482 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 579€ 6 351€ 4 396€ 3 482€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
12 032 € 8 062 € 4 881 € 3 522 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
9 683 € 473 € 3 880 € 3 400 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
24€ 24€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-4 551€ -1 144€ -1 600€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
9 210 € -3 407 € 480 € -1 600 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 349 € 7 589 € 1 001 € 122 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
162€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
2 087 € 7 546 € 961 € 82 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
367€ 1 055€ 363€ 40€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
43€ 240€ 118€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 546€ 480€ 42€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
131€ 6 251€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
100€ 43€ 40€ 40€