Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.08.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
304 419€ 297 172€ 188 226€ 107 675€ 87 596€ 23 664€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
304 419 € 297 173 € 188 225 € 107 675 € 87 596 € 23 664 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
302 958€ 235 811€ 168 556€ 107 675€ 87 596€ 23 664€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
316€ 61 228€ 19 669€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 145€ 134€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
361 201 € 328 623 € 227 636 € 150 684 € 94 900 € 44 694 € 2 839 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
76 250€ 98 039€ 56 212€ 10 767€ 7 008€ 5 705€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
76 094€ 67 127€ 48 167€ 34 630€ 20 946€ 2 329€ 2 194€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
56 107€ 51 098€ 42 559€ 34 030€ 26 757€ 14 444€ 428€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
150 497 € 110 912 € 80 525 € 70 744 € 40 004 € 22 129 €
16
E.1.
Mzdové náklady
108 128€ 84 575€ 57 699€ 53 129€ 30 294€ 16 635€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
35 514€ 25 900€ 18 942€ 17 238€ 9 186€ 5 295€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 855€ 437€ 3 884€ 377€ 524€ 199€
20
F.
Dane a poplatky
1 301€ 571€ 173€ 508€ 185€ 78€ 217€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
930€ 875€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
930€ 875€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22€ 1€ 5€ 9€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-56 782 € -31 450 € -39 411 € -43 009 € -7 304 € -21 030 € -2 839 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
95 968 € 80 909 € 41 287 € 28 248 € 32 885 € 1 186 € -2 622 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
80 300 € 52 034 € 41 979 € 39 751 € 11 818 € 7 411 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
-4€ 6€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
80 300€ 52 034€ 41 983€ 39 745€ 11 818€ 7 411€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 749 € 583 € 1 387 € 1 625 € 797 € 152 € 1 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
303 € 299 € 790 € 229 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
303€ 299€ 790€ 229€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 445€ 583€ 1 088€ 828€ 568€ 152€ 1€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
78 551 € 51 451 € 40 592 € 38 126 € 11 021 € 7 259 € -1 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
21 769 € 20 001 € 1 181 € -4 883 € 3 717 € -13 771 € -2 840 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 315 € 3 944 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 315€ 3 944€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
17 454 € 16 057 € 1 181 € -4 883 € 3 717 € -14 251 € -2 840 €