Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.09.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 786 122€ 18 258 578€ 16 389 863€ 12 675 415€ 933 762€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 140 023 € 18 267 767 € 16 425 068 € 12 774 387 € 933 762 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 786 122€ 18 258 578€ 16 389 863€ 12 675 415€ 933 762€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
129 864€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
224 037€ 9 189€ 35 205€ 98 972€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
20 645 551 € 17 855 834 € 16 193 239 € 12 385 843 € 905 678 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
507 928€ 507 950€ 471 762€ 404 283€ 197 128€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15 511 685€ 13 278 297€ 11 399 545€ 8 629 178€ 619 826€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 127 882 € 3 703 677 € 3 954 318 € 3 067 278 € 71 773 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 948 832€ 2 639 049€ 2 824 413€ 2 189 716€ 51 702€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 048 967€ 940 937€ 1 010 479€ 781 123€ 18 364€
19
E.4.
Sociálne náklady
130 083€ 123 691€ 119 426€ 96 439€ 1 707€
20
F.
Dane a poplatky
1 581€ 1 365€ 5 230€ 1 384€ 9€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
365 920€ 356 751€ 282 236€ 195 276€ 11 797€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
365 920€ 356 751€ 282 236€ 195 276€ 11 797€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
123 204€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 351€ 7 794€ 80 148€ 88 444€ 5 145€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
494 472 € 411 933 € 231 829 € 388 544 € 28 084 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 766 509 € 4 472 331 € 4 518 556 € 3 641 954 € 116 808 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
35 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
35 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
35€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 124 € 18 242 € 14 803 € 9 373 € 888 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 722 € 16 526 € 11 728 € 6 707 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
12 605€ 16 526€ 11 728€ 6 707€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
117€
52
O.
Kurzové straty
3€ 9€ 128€ 36€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 399€ 1 707€ 2 947€ 2 630€ 888€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 124 € -18 242 € -14 803 € -9 373 € -853 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
479 348 € 393 691 € 217 026 € 379 171 € 27 231 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
87 316 € 84 789 € 48 711 € 82 526 € 10 311 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
72 810€ 56 779€ 26 519€ 23 025€ 67 992€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
14 506€ 28 010€ 22 192€ 59 501€ -57 681€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
392 032 € 308 902 € 168 315 € 296 645 € 16 920 €