Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
50 849 € 55 293 € 37 325 € 8 824 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
11 595 € 15 812 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
11 595 € 15 812 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 595€ 15 812€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
39 254 € 39 481 € 37 325 € 8 824 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 588 € 1 852 € 2 672 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
-150€ -150€ 2 672€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 002€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 738€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
36 666 € 37 629 € 34 653 € 8 824 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
36 666€ 37 629€ 34 653€ 8 824€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
50 849 € 55 293 € 37 325 € 8 824 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
37 176 € 30 306 € 19 161 € 7 941 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 147€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
24 806€ 13 660€ 2 794€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
6 870 € 11 146 € 11 220 € 2 941 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
13 673 € 24 987 € 18 164 € 883 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
3 580 € 11 346 € 18 164 € 883 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
48€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
19€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 545€ 3 066€ 3 009€ 829€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
35€ 8 280€ 15 107€ 35€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 093€ 13 641€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci