Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPSK invest družstvo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
0 € 2 360 079 € 1 671 863 € 1 260 082 € 1 045 949 € 1 250 € 1 250 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
2 360 079 € 1 671 863 € 1 260 082 € 1 045 949 € 1 250 € 1 250 €
015
B.I.
Zásoby
3 000€ 3 000€ 53 741€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
998 750€ 998 750€ 998 750€ 998 750€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 132 589 € 668 220 € 162 604 € 44 159 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
549 656€ 187 296€ 15 337€ 41 085€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 032€ 74€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
582 933€ 476 892€ 147 267€ 3 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
225 740 € 1 893 € 44 987 € 3 040 € 1 250 € 1 250 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
225 740€ 1 893€ 44 987€ 3 040€ 1 250€ 1 250€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
0 € 2 360 079 € 1 671 863 € 1 260 082 € 1 045 949 € 1 250 € 1 250 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
441 741 € 1 069 830 € 1 046 805 € 1 034 879 € 770 € 1 250 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 250 € 1 250 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 250€ 1 250€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
7 156€ 4 853€ 3 662€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
62 674€ 41 952€ 31 229€ -480€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
0 € -628 089 € 23 025 € 11 914 € 35 359 € -480 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 918 338 € 602 033 € 213 277 € 11 070 € 480 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
439€ 251€ 53€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 914 248 € 601 637 € 213 224 € 11 070 € 480 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
323 779€ 342 976€ 170 803€ 1 800€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
29 992€ 15 493€ 7 009€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
119 739€ 24 863€ 34 270€ 8 805€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 440 738€ 218 305€ 1 142€ 465€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 651€ 145€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci