Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.09.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
20 096 782 € 11 410 184 € 4 854 951 € 3 860 905 € 831 262 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 345 753 € 4 561 248 € 1 841 597 € 1 604 956 € 479 529 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
38 944 € 43 814 € 12 208 € 15 208 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
38 944€ 43 814€ 12 208€ 15 208€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 306 809 € 4 517 434 € 1 829 389 € 1 589 748 € 479 529 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
683 294€ 449 699€ 9 048€ 9 546€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 355 670€ 3 074 020€ 1 798 710€ 1 576 639€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
267 845€ 993 715€ 21 631€ 479 529€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 563€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 749 294 € 6 845 509 € 3 010 697 € 2 252 051 € 350 874 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 137 710 € 3 711 862 € 1 481 350 € 899 577 € 26 506 €
035
B.I.1
Materiál
1 922 151€ 1 725 390€ 586 469€ 399 255€ 26 506€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 089 379€ 765 344€ 300 450€ 256 886€
037
B.I.3
Výrobky
2 087 435€ 1 221 128€ 594 431€ 243 436€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
38 745€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
665 225 € 128 306 € 72 392 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
665 225€ 128 306€ 72 392€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 578 989 € 2 635 588 € 1 028 332 € 944 976 € 40 402 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 503 463 € 2 327 842 € 875 155 € 869 165 € 10 110 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
30 785€ 828 747€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 472 678€ 2 327 842€ 875 155€ 40 418€ 10 110€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 050 531€ 287 818€ 130 595€ 65 992€ 27 940€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
24 995€ 19 928€ 22 582€ 9 819€ 2 352€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
367 370 € 369 753 € 428 623 € 407 498 € 283 966 €
072
B.V.1.
Peniaze
946€ 501€ 1 309€ 4 967€ 878€
073
B.V.2.
Účty v bankách
366 424€ 369 252€ 427 314€ 402 531€ 283 088€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 735 € 3 427 € 2 657 € 3 898 € 859 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 735€ 3 427€ 2 657€ 3 898€ 859€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
20 096 782 € 11 410 184 € 4 854 951 € 3 860 905 € 831 262 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 745 728 € 880 493 € 600 458 € -508 550 € -430 425 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
7 200 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
51 473 € 51 473 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
51 473€ 51 473€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
821 520 € 541 486 € -436 494 € -437 925 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
821 520€ 541 486€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -436 494€ -437 925€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-5 334 765 € 280 034 € 1 029 452 € -78 125 € -437 925 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 351 054 € 10 529 691 € 4 254 493 € 4 369 455 € 1 261 687 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 666 € 3 000 000 € 3 000 000 € 2 300 000 € 500 305 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 000 000€ 3 000 000€ 2 300 000€ 500 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 666€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
305€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
24 194 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
24 194€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
16 370 316 € 7 207 170 € 1 092 601 € 2 045 361 € 759 533 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 383 328 € 2 523 014 € 584 794 € 1 936 100 € 712 724 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
153 154€ 1 617 031€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 230 174€ 2 523 014€ 584 794€ 319 069€ 712 724€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 550 000€ 4 303 269€ 5 244€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9 011€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
243 623€ 216 840€ 97 020€ 47 482€ 19 990€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
154 379€ 130 307€ 57 516€ 30 512€ 5 474€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
37 575€ 33 740€ 353 151€ 22 256€ 16 101€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 411€ 120€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
947 878 € 322 521 € 161 892 € 24 094 € 1 849 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
204 717€ 88 580€ 47 409€ 19 750€ 1 019€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
743 161€ 233 941€ 114 483€ 4 344€ 830€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé