Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hörmann Automotive Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.09.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 960 755€ 20 047 525€ 14 822 420€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
53 866 969 € 26 127 102 € 15 729 914 € 7 498 359 € 1 405 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 455 965€ 607 637€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
28 449 065€ 19 439 888€ 14 822 420€ 6 151 259€
05
III.
Tržby z predaja služieb
55 725€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
4 948 738€ 1 784 242€ 500 295€ 568 880€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 279 736€ 3 573 738€ 188 272€ 650 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 677 740€ 721 597€ 218 927€ 128 220€ 1 405€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
59 410 000 € 25 547 381 € 14 243 069 € 7 496 529 € 435 792 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 462 160€ 566 749€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 477 159€ 10 270 612€ 6 929 112€ 2 767 323€ 54 585€
13
C.
Opravné položky k zásobám
78 050€ 948€
14
D.
Služby
15 360 047€ 6 292 373€ 4 400 195€ 2 699 039€ 268 012€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 022 415 € 3 920 919 € 2 079 348 € 972 179 € 107 119 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 290 193€ 2 835 663€ 1 575 606€ 726 600€ 98 689€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 437 932€ 923 941€ 441 397€ 199 785€ 7 835€
19
E.4.
Sociálne náklady
294 290€ 161 315€ 62 345€ 45 794€ 595€
20
F.
Dane a poplatky
2 331€ 1 491€ 1 585€ 2 252€ 90€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
783 980€ 518 508€ 354 957€ 193 807€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
783 980€ 518 508€ 354 957€ 193 807€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 396 663€ 3 552 084€ 187 581€ 650 040€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 827 195€ 423 697€ 290 291€ 211 889€ 5 986€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-5 543 031 € 579 721 € 1 486 845 € 1 830 € -434 387 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 532 077 € 4 701 085 € 3 993 408 € 1 253 777 € -322 597 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
328 653 € 118 438 € 102 836 € 67 689 € 3 538 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
322 422 € 117 585 € 102 510 € 65 896 € 3 333 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
322 422€ 65 896€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
117 585€ 102 510€ 3 333€
52
O.
Kurzové straty
878€ 109€ 11€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 353€ 744€ 315€ 1 792€ 205€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-328 653 € -118 438 € -102 836 € -67 689 € -3 538 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-5 871 684 € 461 283 € 1 384 009 € -65 859 € -437 925 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-536 919 € 181 249 € 354 557 € 12 266 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
237 163€ 347 394€ 12 266€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-536 919€ -55 914€ 7 163€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-5 334 765 € 280 034 € 1 029 452 € -78 125 € -437 925 €