Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená škola Bijacovce 1, Bijacovce 1 [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.08.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
49 888€ 101 012€ 115 184€ 105 585€ 127 056€ 69 768€
02
501
Spotreba materiálu
18 289€ 57 570€ 68 792€ 59 120€ 63 188€ 52 718€
03
502
Spotreba energie
31 599€ 43 442€ 46 392€ 46 465€ 63 869€ 17 051€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
82 524€ 108 255€ 84 621€ 89 163€ 69 372€ 27 029€
07
511
Opravy a udržiavanie
49 820€ 66 853€ 28 381€ 32 549€ 8 815€ 13 283€
08
512
Cestovné
0€ 180€ 278€ 391€ 1 455€ 85€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 41€ 60€ 291€ 23€
10
518
Ostatné služby
32 704€ 41 221€ 55 921€ 56 163€ 58 811€ 13 639€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
538 680€ 678 758€ 617 793€ 537 516€ 519 829€ 182 842€
12
521
Mzdové náklady
305 623€ 488 117€ 434 139€ 377 166€ 374 300€ 125 451€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
129 681€ 167 425€ 151 023€ 131 662€ 128 926€ 44 139€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
103 376€ 22 515€ 31 863€ 28 688€ 16 603€ 13 252€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 701€ 767€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
907€ 1 675€ 1 229€ 1 241€ 741€ 2 377€
18
531
Daň z motorových vozidiel
431€ 636€ 625€ 607€ 602€ 1 969€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
10€ 10€ 10€ 10€ 10€
20
538
Ostatné dane a poplatky
467€ 1 029€ 595€ 624€ 130€ 408€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
23
542
Predaný materiál
0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
71 652€ 54 707€ 43 555€ 27 601€ 27 195€ 15 410€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
71 652€ 54 707€ 43 555€ 27 601€ 27 195€ 15 410€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
43€ 284€ 2 663€ 4 336€ 7 716€ 393€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€
42
562
Úroky
0€
43
563
Kurzové straty
0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€
47
568
Ostatné finančné náklady
43€ 284€ 2 663€ 4 336€ 7 716€ 393€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€
50
572
Škody
0€
51
574
Tvorba rezerv
0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
743 695€ 944 691€ 865 045€ 765 443€ 751 910€ 297 819€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
17 383€ 19 674€ 43 349€ 57 240€ 39 518€ 15 624€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 383€ 19 674€ 43 349€ 57 240€ 39 518€ 15 624€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 626€ 0€ 200€ 667€ 224€ 7 483€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 626€ 0€ 200€ 667€ 224€ 7 483€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
102
662
Úroky
0€
103
663
Kurzové zisky
0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 748€
110
672
Náhrady škôd
0€ 748€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
723 147€ 929 884€ 815 883€ 836 414€ 712 707€ 276 250€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
40 036€ 51 075€ 64 520€ 42 189€ 45 274€ 26 119€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
53 738€ 51 469€ 42 237€ 27 098€ 26 192€ 14 216€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
612 282€ 825 108€ 690 703€ 630 806€ 618 396€ 235 889€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 248€ 252€ 903€ 80€ 80€ 27€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 17 520€ 19 944€ 22 764€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
14 842€ 1 980€ 116 297€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
742 156€ 949 558€ 859 431€ 894 321€ 752 448€ 300 106€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 539€ 4 867€ -5 614€ 128 878€ 537€ 2 287€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 53€ 51€ 1 208€ 231€ 316€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 539€ 4 814€ -5 665€ 127 670€ 307€ 1 970€