Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.11.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 448 853€ 3 924 086€ 1 849 069€ 2 491 180€ 3 845 040€ 809€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 573 879 € 3 988 816 € 1 894 873 € 2 505 632 € 3 846 235 € 810 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 412 947€ 3 924 085€ 1 849 069€ 2 479 931€ 3 845 035€ 810€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
35 906€ 11 250€ 5€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
100 424€ 7 733€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 602€ 64 731€ 38 071€ 14 451€ 1 195€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 382 680 € 3 889 282 € 1 834 410 € 2 485 641 € 3 815 693 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 655 623€ 3 410 463€ 1 675 849€ 2 386 958€ 3 703 715€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
25 881€ 39 031€ 9 106€ 2 961€ 5 022€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
510 413€ 299 455€ 35 003€ 38 183€ 68 376€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
28 984 € 30 866 € 23 655 € 2 125 € 1 395 €
16
E.1.
Mzdové náklady
20 938€ 22 868€ 17 428€ 1 572€ 1 032€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 208€ 7 560€ 6 134€ 553€ 363€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 838€ 438€ 93€
20
F.
Dane a poplatky
1 313€ 2 020€ 866€ 757€ 530€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
139 216€ 75 463€ 58 002€ 46 173€ 33 002€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
139 216€ 75 463€ 58 002€ 46 173€ 33 002€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 250€ 31 984€ 31 929€ 8 484€ 3 653€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
191 199 € 99 534 € 60 463 € 19 991 € 30 542 € 810 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
256 936 € 175 136 € 129 111 € 63 079 € 67 927 € 810 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
536 € 760 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
536€ 760€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 501 € 13 959 € 10 127 € 15 825 € 6 285 € 79 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 011 € 9 744 € 7 668 € 8 639 € 4 501 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 011€ 9 744€ 7 668€ 8 639€ 4 501€
52
O.
Kurzové straty
13€ 272€ 5 726€ 669€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 477€ 4 215€ 2 187€ 1 460€ 1 115€ 79€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 501 € -13 959 € -10 127 € -15 289 € -5 525 € -79 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
171 698 € 85 575 € 50 336 € 4 702 € 25 017 € 731 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
40 413 € 21 149 € 12 967 € 2 183 € 4 517 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
40 413€ 21 149€ 12 967€ 2 183€ 4 517€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
131 285 € 64 426 € 37 369 € 2 519 € 20 500 € -229 €