Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Asseco Enterprise Solutions, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 776 714€ 11 301 872€ 9 678 310€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
96 655 € 34 222 € 34 764 € 5 742 € 10 765 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
120€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
86 154€ 29 837€ 29 914€ 1 072€ 10 765€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 468€ 4 385€ 4 850€ 4 550€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-96 654 € -34 222 € -34 764 € -5 742 € -10 765 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-86 154 € -29 837 € -29 914 € -1 192 € -10 765 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
11 899 053 € 11 435 316 € 9 989 871 € 4 942 370 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
11 776 714 € 11 301 872 € 9 678 310 € 4 668 644 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
11 776 714€ 11 301 872€ 9 678 310€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
4 668 644€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
96 283 € 97 066 € 90 274 € 75 340 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
96 263€ 96 752€ 70 780€ 71 967€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
20€ 314€ 19 494€ 3 373€
42
XII.
Kurzové zisky
26 056€ 36 378€ 221 287€ 198 386€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
212 165 € 68 822 € 402 277 € 181 496 € 6 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
28 372 € 18 711 € 256 € 6 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
28 372€ 18 711€ 256€ 6€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
150 585€ 24 028€ 377 461€ 146 196€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
33 208€ 26 083€ 24 816€ 35 044€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
11 686 888 € 11 366 494 € 9 587 594 € 4 760 874 € -6 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 590 234 € 11 332 272 € 9 552 830 € 4 755 132 € -10 771 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-6 440 € 6 868 € 2 418 € 17 766 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 902€ 2 418€ 17 766€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-6 440€ -5 034€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 596 674 € 11 325 404 € 9 550 412 € 4 737 366 € -10 771 €