Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EP Cargo Trucking SK s. r. o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
671 852 € 874 750 € 229 448 € 50 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
21 373 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
21 373 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 373€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
650 479 € 874 750 € 229 448 € 50 000 €
015
B.I.
Zásoby
1 711€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
491 361 € 760 967 € 208 550 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
491 052€ 760 967€ 206 717€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
309€ 1 833€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
157 407 € 113 783 € 20 898 € 50 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
157 407€ 113 783€ 20 898€ 50 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
671 852 € 874 750 € 229 448 € 50 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
241 393 € 165 897 € 35 261 € 50 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-14 739€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
186 393 € 130 636 € -14 739 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
430 459 € 708 853 € 194 187 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
746€ 339€ 87€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
425 455 € 703 610 € 192 916 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
373 004€ 622 260€ 185 215€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
9 251€ 7 752€ 2 014€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
43 200€ 71 798€ 3 687€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 800€ 2 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 258€ 4 904€ 1 184€