Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
196 291 € 246 110 € 206 052 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
126 887 € 126 458 € 121 660 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
115 409€ 4 798€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
11 478 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 478€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
121 660 € 121 660 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
121 660€ 121 660€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
69 404 € 119 652 € 84 392 €
015
B.I.
Zásoby
78€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
63 314 € 108 391 € 78 951 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
45 609€ 38 483€ 19 582€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
14 494€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 211€ 69 908€ 59 369€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
6 012 € 11 261 € 5 441 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
6 012€ 11 261€ 5 441€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
196 291 € 246 110 € 206 052 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
26 275 € 61 044 € 26 515 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
22 500 € 22 500 € 22 500 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
25 000€ 25 000€ 25 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-2 500€ -2 500€ -2 500€
029
A.II.
Kapitálové fondy
2 500€ 2 500€ 2 500€
030
A.III.
Fondy zo zisku
3 604€ 151€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
32 440€ 1 364€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-34 769 € 34 529 € 1 515 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
170 016 € 185 066 € 179 537 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
7 195€ 50 000€ 154 973€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
162 796 € 132 839 € 23 997 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
28 177€ 38 016€ 17 979€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
955€ 1 845€ 352€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
213€ 11 039€ 5 087€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
133 451€ 81 939€ 579€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 202€ 300€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
25€ 25€ 267€